TEXNOGEN SİVİLİZASİYA ŞƏRAİTİNDƏ ƏNƏNƏVİ VƏ MODERNİST PRİNSİPLƏRİN MÜQAYİSƏLİ VƏ SOSİAL-FƏLSƏFİ TƏHLİLİ

Post image

UOT 101.1:316
DOI:10.30546/3006-0346.2024.2.80.20003

RƏVAN ƏLİYEV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun doktorantı
E-mail: [email protected]
Orcid İD: 0009-0000-2862-9802

TEXNOGEN SİVİLİZASİYA
ŞƏRAİTİNDƏ ƏNƏNƏVİ VƏ MODERNİST PRİNSİPLƏRİN MÜQAYİSƏLİ VƏ
SOSİAL-FƏLSƏFİ TƏHLİLİ
XÜLASƏ
Məqalə ənənəvi və müasir dəyərlər arasındakı münasibətlər və transformasiyaları araşdırmağa yönəlib. Yeni tip sivilizasiya mühitində texnologiya insanların həyat tərzinə, davranışlarına və cəmiyyətin birliyinə təsir edən əsas qüvvə kimi qəbul edilmişdir. Məqalədə bu kontekstə ənənəvi və modernist dəyərlərin müxtəlif prinsiplərinin müqayisəli və sosial fəlsəfi təhlili qeyd edilmişdir. Sosial dəyərlərin və normaların texnologiya-insan münasibətləri əsasında dəyişməsi məqalənin əsas nəticələridir. Ümumilikdə, məqalədə, texnologiyanın cəmiyyətə və mədəniyyətə kompleks təsirləri araşdırılır, ənənəvi və modernist dəyər prinsipləri arasındakı əlaqəni başa düşmək üçün hərtərəfli fikir təqdim edilir.

Açar sözlər: sivilizasiya, texnologiya, texnogen sivilizasiya, ənənəvi dəyərlər, modernist dəyərlər.

RAVAN ALIYEV
Azerbaijan National Academy of Sciences
Doctoral student of the Institute of
Philosophy and Sociology
E-mail: [email protected]
Orchid ID: 0009-0000-2862-9802

COMPARATIVE AND SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF TRADITIONAL AND MODERNİST PRINCIPLES IN THE CONDITIONS OF TECHNOGENIC CIVILIZATION

SUMMARY
The article aims to explore the relationship and transformations between traditional and modern values. In the new type of civilization environment, technology has been recognized as the main force influencing people's lifestyle, behavior and community cohesion. In this context, a comparative and socio-philosophical analysis of various principles of traditional and modernist values is mentioned in the article. The change of social values and norms based on technology-human relations are the main results of the article. In general, the article explores the complex effects of technology on society and culture, providing multifaceted perspectives to understand the relationship between traditional and modernist value principles.

Keywords: civilization, technology, technological civilization, traditional values, modernist values.

РАВАН АЛИЕВ
Национальная Академия Наук Азербайджана
Докторант Института Философии
и Социологии
Электронная почта: [email protected]
Orchid ID: 0009-0000-2862-9802

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И МОДЕРНИСТСКИХ ПРИНЦИПОВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

РЕЗЮМЕ
Целью статьи является исследование взаимосвязи и трансформаций между традиционными и современными ценностями. В цивилизационной среде нового типа технологии признаны основной силой, влияющей на образ жизни, поведение и сплоченность общества людей. В этом контексте в статье упоминается сравнительный и социально-философский анализ различных принципов традиционных и модернистских ценностей. Изменение социальных ценностей и норм на основе технико-человеческих отношений являются основными результатами статьи. В целом статья исследует комплексное влияние технологий на общество и культуру, предлагая многогранные перспективы для понимания взаимосвязи между традиционными и модернистскими ценностными принципами.

Ключевые слова: цивилизация, технология, технологическая цивилизация, традиционные ценности, модернистские ценности.

PDF