İNFORMASIYA CƏMİYYƏTİNDƏ TƏHSİL FƏLSƏFƏSİNİN VƏZİFƏLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Post image

Müslüm Nəzərov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

E-mail: [email protected]

Giriş
Müasir informasiya cəmiyyəti şəraitində gənc nəslin bilik və keyfiyyətləri əhəmiyyətli bir rol oynayır və onun aldığı təhsilin keyfiyyəti onun rifahı (uğurlu sosiallaşma sayəsində) və cəmiyyətin inkişafındakı qanunauyğunluqların bilinmə dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Hal-hazırda təhsil sistemi cəmiyyətin hakim alt sisteminə çevrilir, dövlət və siyasi strukturların fəaliyyət göstərməsi üçün strateji bir qaynaqdır, sivilizasiyanın əsas təməlidir.
"İnsan kapitalı" nəzəriyyəsinə görə, təhsil dərhal tükənən bir şey deyil, çox güman ki, bu bir insanın gələcəyinə yatırımdır və keçmişdə təhsil sahəsinə yönəlmiş bütün səylər gələcəkdə mükafatlandırılacaqdır. Bu nəzəriyyə gənclər arasında bərabərsizliyi qismən əsaslandırır, çünki onları müxtəlif fəaliyyət növlərinə hazırlaşmaq üçün qeyri-bərabər vasitə sərf etmişlər.
Mövcud təhsil sistemində təhsil fəlsəfəsi təhsil təcrübələri və tətbiqi texnologiyalar cəmiyyətin intellektual potensialının inkişafı üçün konseptual əsaslar kimi təqdim olunur. Digər tərəfdən, təklif olunan təhsil formalarından istifadənin bu sahədə irəliləməsini asanlaşdıran və ya maneə ola biləcək məhdud imkanlarının fəlsəfi bir təhlilinə ehtiyac yaranır.
Təhsil, düşüncə tərzinin təsiri altında gündəlik praktikada ideal modellərin, nəzəri konsepsiyaların və islahatçı idarəetmə qərarlarının obyektivləşdirildiyi bir reallıq kimi özünün subyektlərinin təşkilati əlaqə strategiyası kimi doğruldur.
Pedaqoji nəzəriyyə və praktika ilə yanaşı, ümumilikdə dünya sivilizasiyasının, xüsusən də ölkəmizin ümumi mədəni və tarixi inkişafının ümumi kontekstində fəlsəfi düşüncə olmadan təhsil sisteminin bir çox problemi həll edilə bilməz. Beləki təhsil fəlsəfəsi: 1) epistemoloji, fəlsəfi-antropoloji, mədəni, etik və digər problemlər kompleksinin həlli; 2) təhsilin inkişaf strategiyası sahəsində nəzəri axtarış, məqsəd və dəyər əsasının müəyyənləşdirilməsi, təhsilin məzmununun formalaşdırılması prinsipləri və s. özünə əks etdirir.
1. Təhsil fəlsəfəsinin əsas vəzifələri
Təhsil fəlsəfəsinin müstəqil bir tədqiqat sahəsi olaraq ortaya çıxması obyektiv və tarixi baxımdan XX əsrin fəlsəfəsində baş verən xüsusi bir mədəni təkamülün nəticəsi olaraq şərh olunur. Təhsil fəlsəfəsi - fəlsəfə, pedaqogika və praktik təhsilin kəsişməsində yerləşən fənlərarası tədqiqat sahəsidir. Bu səbəbdən onun formalaşdırılması və yerləşdirilməsinin əsas prinsipi, qarşıdurma və sərhədləri deyil, əlaqəli elmi fənlərin qarşılıqlı inteqrasiyasıdır. Fənlərarası, hər bir elmin öz mövzusunu nümayiş etdirməsini, dünya haqqında elm bilikləri birləşdirməyin yollarını tapmağı nəzərdə tutur. Bu sistemli inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Bu struktur bölməsinin müxtəlif fənlərin məlumatverici təcrübələrin nəticələrini sintez etdiyi ümumi bir problem ola bilər. Beləliklə, problemin açıqlanması, əslində, bu biliklərin qarşılıqlı əlaqədə olduğu və bir-birinə qarşı çıxmadığı bir bilik təşkil etmə üsuludur.
İnformasiya cəmiyyətinin epistemoloji və fəlsəfi-antropoloji problemlərinin hərtərəfli təhli­li və təhsilin inkişaf strategiyaları sahə­sin­­dəki nəzəri axtarışlar dəyər əsasının, məzmu­nu­nun formalaş­dırılması prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsidir.
Təhsil fəlsəfəsi daha çox bilik yönümlü və informativ şəkildə pedaqogikanı yeni bilik, metod, üsul, məqsəd ilə təmin edilən, təhsil prosesi vasitəsilə müəyyən bir nəslin daxili dünyasının formalaşmasında özünə yer tutan “gələcəyin adamı” imicini formalaşdırır.
Təhsil fəlsəfəsinin mövcud olma ehtimalı təhsil sahəsinin özünün ümumbəşəri fəlsəfi problemlərin mənbəyi olması ilə müəyyən edilir. Təhsil fəlsəfəsinin əsas vəzifəsi təhsilin nə olduğunu başa düşmək və onu (mümkünsə) insan və onun ehtiyacları baxımından əsaslandırmaqdır.
Təhsil fəlsəfəsinin əsas vəzifələri:
-Təhsil sistemlərinin mövcud vəziyyətinin təhlili və analşılması;
- təhsil sahəsində strateji dəyişikliklərin istiqamətinin öyrənilməsi;
- pedaqoji biliklərin sistemləşdirilməsi və qurulması yollarının öyrənilməsi;
- pedaqoji biliklərin qurulması üçün optimal metodların müəyyənləşdirilməsi;
- təhsilin müxtəlif modelləri və növləri çərçivəsində təhsil təsirlərinin (qarşılıqlı təsirlərin) psixoloji və pedaqoji mexanizmlərinin öyrənilməsi;
Təhsil mədəniyyətin nəsildən-nəslə ötürülməsini təmin edən və fərdin formalaşmasının tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərən xüsusi bir sosial-mədəni təcrübə sahəsidir. Təhsil mədəniyyət konsepsiyası ilə sıx əlaqəlidir və nəticədə təbii meylləri və insan imkanlarını dəyişdirmək üçün insanın özünəməxsus yolunu göstərir.
İnsanın varlığı yolu kimi fəaliyyət göstərən təhsil, bir tərəfdən subyektivliyin təsdiqlənməsinə kömək edir, digər tərəfdən də insanlarla razılığa və həmrəyliyə nail olmaq imkanı verir. Ümumiyyətlə insanın xarakterik xüsusiyyəti onun dərhal və təbii ilə əlaqəsini kəsməsidir. Universal yüksəliş ümumiyyətlə insan zəkasının əsas tərifini əhatə edir. İnsan tərbiyəsinin ümumi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insan hər mənada özünü mənəvi varlıq halına gətirir. Ümumdünya səviyyəsinə qalxmaq üçün fəlsəfi təhsil almaq insanın vəzifəsidir. Bu problem ümumi və xüsusi üçün fədakarlıq tələb edir.
Tərbiyə etmək, ilk növbədə bir model nümayiş etdirmək və bir resept qurmaq və ya mövcud meyilləri formalaşdırmaq deməkdir. Lakin bu şərt sarsılmaz ağılın mübahisəsiz gücünə və onun təməllərinə inama əsaslanmalıdır. Lakin, birincisi, bu, ekzistensialist, tarixi və eyni zamanda proyektiv birlikdə yaşamağa, ekzistensialist təcrübələrlə qarşı çıxır. İkincisi, indi heç kim ağılın mübahisəsiz gücünə inanmır, çünki elmi biliklərin cəmiyyət həyatındakı rolu və əhəmiyyəti kökündən dəyişmişdir. Bunlar fərqli nəzəriyyələrin bir nümunəsidir.
2. İnformasiya cəmiyyətinin modelləri
Müasir cəmiyyətin bir çox modeli var. Məsələn, “post-sənaye cəmiyyəti” (D. Bell), “super sənaye cəmiyyəti” (E.Toffler), “informasiya cəmiyyəti” (M.Kastells, F.Vebster) və s. cəmiyyətləri fərqləndirməyin əsas meyarı insanın təbiətlə, maşınlarla və digər insanlarla münasibətləri sahəsi olduğu göstərilir. Birinci (sənaye öncəsi) cəmiyyət insanın vəhşi heyvanlarla qarşılıqlı əlaqəsinin təcəssümüdür, ikincisi (sənaye) insanın çevrilmiş təbiətlə və ya maşınlarla qarşılıqlı əlaqəsidir, üçüncüsü (post-sənaye) insanla insanın qarşılıqlı əlaqəsi və ya insanlar arasındakı oyunlardır. İnformasiya cəmiyyəti, insan sivilizasiyasının inkişafında yeni bir mərhələdir, ilk növbədə elm tələb edən informasiya proseslərinin yüksək sürəti, yüksək texnoloji vasitələri olan – mikroprosessor texnologiyaları və internet ilə xarakterizə olunur. İnformasiya mənbələri potensialın ən böyük mənbəyi və məhsuldar qüvvə kimi qəbul edilir. İnformasiya kütləvi istehlak mövzusuna çevrilir və nisbi ucuzluğu səbəbindən hər kəs tərəfindən əldə edilə bilər. Məlumatların ani ötürülməsi hadisələrin miqyasını dəyişir və imkanları bu gün İnternet tərəfindən nümayiş etdirilən cəmiyyətdə vahid, praktik olaraq hədsiz bir məkanın yaradılması üçün ilkin şərtlər meydana çıxır.
Ümumiyyətlə post-sənaye adlanan müasir inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə son onilliklərdə müəyyən bir sosial-mədəni təkamülə meyl olmuşdur, sosial həmrəylik, sosiomədəni əsaslarının parametrləri daxil olmaqla tipologiya şəxsiyyətin status xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmişdir. Bu tendensiya ümumiyyətlə translokal, həmrəyliyin tarixi ətalətinin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş. Qarşıdurma növü (yəni "bizim" yalnız "özümüzün deyil" əleyhinə çıxdıqda) kimi xarakterizə olunur
İnformasiya cəmiyyəti kütləvi şüur və mədəniyyətlə əlaqəli olaraq vurğunu kökündən dəyişdirməsi üçün xarakterikdir. Populyar mədəniyyət qlobal və bütöv hala gəlir. Əvvəllər elitalar tərəfindən kütlələr sadəcə nəzərə alınmırsa, vətəndaş həyatı sahələrindən kənarlaşdırılırdısa, indi cəmiyyət mədəniyyət, ictimai həyat və təhsildə mümkün qədər çox insanla maraqlanır.
Müasir insan, cəmiyyəti standartlaşdırma probleminə, bilik və istehlak sifarişinə, məlumat ötürülməsi üçün mobil bir mexanizmə ehtiyac duyulmasına səbəb olan getdikcə artan informasiya axını ilə məşğul olur – yalnız kütləvi mədəniyyət bu vəzifələrin öhdəsindən gələ bilər. "İnformasiya bolluğu" şəraitində kütləvi mədəniyyət hər kəsin öz mədəni identifikasiya kodunu seçə biləcəyi semantik "qarderob" rolunu oynayır. Kütləvi mədəniyyət simasız, homogen, ortalama bir mədəniyyət deyil, son dərəcə müxtəlifdir, inanılmaz "mutasiya" qabiliyyəti göstərir.
E.Tofflerə görə gələcək qəribə hadisələrin, sensasiyalı kəşflərin, inanılmaz münaqişələrin və tamamilə yeni ziddiyyətlərin sonsuz bir ardıcıllığı kimi açılacaqdır. Bu o deməkdir ki, bu gün yaşayanların çoxu “futuroşok”a məhkumdur(4). Müasirlik insanı heç bir şeydə məhdudlaşdırmır, ondan sərt və ağrılı bir vəhdət tələb etmir. Əksinə, təhsil, fərdi böyümə, macəra və həzz üçün bir çox yeni imkanlar açır. Bununla birlikdə, hər bir insanın problemi, sərhədsiz sərbəstlik və "həddindən artıq seçim" şəraitində yaşamaq probleminə çevrilir. Axı biz hamımız, bütün mədəni irsin bənzərsiz bir versiyasını daşıyan kompleks bir quruluş kimi qəbul edilən, yüksək savadlı və bütöv bir şəxsiyyət olan ənənəvi mətndən danışıq mədəniyyətinin nümayəndələriyik. Ancaq indi hamımız kompleks daxili sıxlığın yenisi ilə necə əvəz olunduğunu müşahidə edirik.
Ənənəvi olaraq təhsil sistemi struktur və mahiyyət etibarilə elmə yönəlmişdi, lakin bu gün elm ciddi tənqidə məruz qalır. Elm, rasional idrak metodlarını mütləqləşdirməklə yanaşı, digər metodları - intuisiyanı, təsəvvürü, mistik təcrübəsini görməməzlikdən gəldiyinə görə tənqid olunur. Bu prosesin katalizatoru qeyri-müəyyənliyi, natamamlığı, təsdiqlənməməsi, fəlakətli, paradoksal təbiəti ilə qeyri-klassik elm idi. Bütün bunlar təbiət və maarif dialektikası, antropologiya, həqiqət, azadlıq və ədalət haqqında mənəvi birliyə, danışanlar arasındakı konsensusa əsaslanan "böyük hekayələri" əvəz etdi.
Bunun təhsildə dəyişən yanaşmalara təsiri necə oldu? B.İ.Fedorov modelinə görə, təhsil sisteminin formalaşdırdığı üç növ intellektual qabiliyyət var: bilik, anlayış və intellektual bacarıq [5]. Bilik tanıma, əsas və ya səbəb-nəticə qanunları mövzusuna qətiyyən toxuna bilməz. Bu "bu nədir?" sualının cavabını göstərmək və tanımaqdır. Sadəcə, bir zamanda alınan məlumatların çoxalması və bu və ya digər şey və ya vəziyyətlə əlaqəsidir. Aydın məsələdir ki, bilik tanıma (verilənlər bazası) sərhədlərimiz, xüsusən də kütləvi ünsiyyət sistemi vasitəsi ilə daim genişlənir.
Nəyin faydalı və nəyin faydalı olmadığını nə zaman biləcəyik? Sonra sualları cavablandırmağa ehtiyac yarananda: niyə? nə üçün? əlaqə nədir? hansı səbəbdən? və s. burada yeni bir intellektual vəziyyət yaranır - anlayış. Burada bildiyimizdən çox az anladığımızı bilirik, amma bilmədən heç bir şeyi başa düşmək mümkün deyil. İntellektual bacarıq, bilik və anlayışın işlədilməsi və istifadəsidir. Əslində, nəticə çıxarmaq və praktik istifadə etmək bacarığıdır. Nəzəri anlaşma ilə hərəkətlər sistemi arasındakı əlaqəni görmək vacibdir. Gündəlik həyatda, bir qayda olaraq, nəzəriyyə laqeyd edilir, bunun nəticəsi olaraq bir çox hərəkətimiz arzuolun­maz nəticələrə səbəb olur.
Elmi biliklərlə əlaqəli bu intellektual qabiliyyətlər sırasıyla əlaqəli dildən istifadə edərək aşağıdakı bilik funksiyalarını yerinə yetirir: təsviri, izahlı və proqnozlaşdırıcı. Hər hansı bir dil üç əsas xüsusiyyət ilə təmsil olunur: sintaksis, semantik və praqmatik. Neopozitivist fəlsəfə bir zamanlar elmi biliklərin idrak funksiyaları ilə dildən istifadənin praqmatik funksiyaları arasında açıq bir uyğunluğu aşkar etdi. Birincisi, ontologiyanın linqvistik çərçivədən asılılığı yaradıldı. İkincisi, metafizikanın problemli təbiəti ontoloji sualları, hansı dildə tərtib olunduğundan asılı olmayaraq həll etmək, nəyin və necə "həqiqətən mövcud olduğu" barədə bir şey söyləmək cəhdi kimi sübut olunur. Üçüncüsü, linqvistik çərçivələrin plüralizmi prinsipi elan edildi və bu seçim praqmatik səbəblərə görə həyata keçirildi.
İnformasiya cəmiyyəti, biliyin hansı səviyyədə olmasından asılı olmayaraq, "bilən"lə əlaqəli biliyin eksteriorizasiya prosesinin artması sayəsində dil oyunlarının praqmatik vurğusunu daha da gücləndirdi. Bunun mənası nədi? Həqiqət budur ki, öyrənmənin ağlı formalaşdırmaqla şəxsiyyətin özündən ayrılmaz olduğu ənənəvi tədris prinsipi köhnəlmişdir. Biliyə yeni münasibət əslində malların istehsalçıları ilə istehlakçıları arasında münasibət formasına, yəni dəyər formasına malikdir. Bilik satılmaq üçün istehsal olunur və satışa çıxarılacaq, yeni bir məhsulda dəyər əldə etmək və bu iki vəziyyətdə mübadilə etmək üçün istehlak ediləcəkdir. Bu baxımdan, dövlətlər, akademiyalar, universitetlər bilik istehsalı və yayılması sahəsində imtiyazlarını itirəcəklər.
İnformasiya cəmiyyəti yalnız orada yaranan informasiya ilə doyduqda və asanlıqla dekodlandıqda mövcud olur və inkişaf edir. Ənənəvi elmi strukturlar özlərini keçilməzlik amili, biliyin kommersiyalaşdırılması ilə qoşulan bu ünsiyyətin "şəffaflığı" üçün əngəl kimi göstərməyə başlayır. Müasir dövr fərqli qaydaların tətbiq olunduğu fərqli dil oyunları ilə xarakterizə olunur. Beləliklə, spekulyativ bilik artıq qanuni deyil. Bu baxımdan, bütün bilik ötürmə prosesi, bütün təhsil sistemi yenidən nəzərdən keçirilir. Əvvəllər didaktika biliklərin çoxalmasını təmin edirdi. Birinci şərt ondan ibarət idi ki, nitqi qəbul edən - tələbə (öyrənən) - göndərənin nəyi bildiyini bilmir, əslində öyrənəcəyi bir şey var. İkinci şərt, müəllimlə eyni səviyyədə səriştəli bir mütəxəssis öyrənə və bacara bilməsi idi. Bu ikiqat tələb üçüncüsünü nəzərdə tuturdu: onsuz da bu barədə açıqlamalar var, tədqiqatın praqmatikliyini təşkil edən təqdim olunan mübahisələr, dəlillərin mübadiləsi yetərli sayılır və bu səbəbdən də artıq həqiqətin mübahisəsinə məruz qalmadığı üçün öyrənmə prosesində olduğu formada ötürülə bilər. Bu baxımdan müasir dövr fərqli bir yanaşma tələb edir.
Müasir didaktika, hər bir elmin həqiqəti üçün şərtlərin bu elmin özündə olduğu və elmi bir dialoqdan başqa bir şəkildə qurula bilməyəcəyini etiraf etməlidir. Qaydaların düzgünlüyünün ekspert konsensusu əsasında formalaşması xaricində başqa bir dəlil yoxdur. Nəticə etibarilə, səmərəliliyin və həyat qabiliyyətinin artırılması baxımından universitet, məsələn, peşəkarlaşma funksiyası ilə birlikdə getdikcə yenidən hazırlıq və ya davamlı təhsil rolu­nu oynayacaqdır. Universitetin divarları daxilində aktiv bir həyat başlamazdan əvvəl gənclərə məlumat ötürülməsi effektivliyini itirir. Lakin bilik öz əmək qabiliyyətini və peşəkar inkişafını artırmaq, habelə məlumat, dil oyunlarını mənimsəmək üçün əmək fəaliyyətinə başlamış və ya başlamağa hazırlaşanlar tərəfindən hər zaman “seçimi” ilə tələb olunacaqdır.
3.Təhsil fəlsəfəsi nöqteyi-nəzərindən təhsilin əsas meyarı
Təhsil fəlsəfəsi nöqteyi-nəzərindən təhsilin əsas meyarı bir sıra elmi biliklərin tələbələr tərəfindən mənimsənilməsidir. Fərdi keyfiyyətlər daha geniş sosial gerçəklikdə lazımdır (əks halda insan külək əsən yerə uçan balonu xatırladır), o cümlədən özünütəsdiq prosesində. Pifaqora görə, öyrənən biliyin yatırıldığı bir gəmi kimi deyil, alovlandırılacaq bir məşəl kimi qəbul edilməlidir. Axı, təhsil prosesi tək bir şəkildə tənzimlənən və müəllimdən asılı olan proses deyil, öyrənən həm təhsil prosesinin obyekti, həm də fəal subyekt rolunu oynadığı zaman qarşılıqlı bir prosesdir.
Əks təqdirdə, təhsil müəssisələrinin divarları arasında məqsədyönlü şəkildə aldığımız hər şey içimizə “uçan” və eyni zamanda təhlükəsiz “uçan” “xam” məlumatlardır. Bundan əlavə, müasir məktəblərdə və universitetlərdə çox tanış bir fenomen - sözdə unutqanlıq meydana gəlir.
Ancaq təhsil mərkəzləri "bilik mərkəzləri" olduqlarını iddia edirlər ki, təməlləri və gələcək inkişafı isə orta məktəb tərəfindən qoyulmalıdır. Kolleclər, institutlar, universitetlər məlumat mərkəzinə çevrilir. Yalnız tələbə məlumatı aktivləşdirməyə, onu görməyə və onunla yaradıcılıqla işləməyə çalışdıqda, məlumat bilik olur - təhsil fəaliyyəti mövzusunda möhkəm bir "oturacaq", biliyə çevrilən "əsas"dır. Bilik passiv bir elm təbəqəsi deyil, fərdi mövqe olmadan, səmimi maraq olmadan, şəxsi inam olmadan mümkün olmayan aktiv fəaliyyətə rəhbərdir.
Həqiqətən, natamam məlumatlara sahib bir oyunda üstünlük əlavə məlumatı bilən və ya əldə edə bilən tərəfindən qazanılır. Ancaq müasir informasiya əsri bizi "həddindən artıq informasiya" vəziyyətinə salır. Ancaq hərtərəfli məlumatlara sahib bu cür oyunlarda əlavə informasiyalar artıq kənardan "əldə edilmir", yeni bir informasiya təşkilatı üçün "texnika" kimi əldə edilir. Bu yeni təşkilat bir-birindən müstəqil hesab edilən informasiyaları birləşdirərək əldə edilir. Bu qabiliyyət həyat təcrübəsi, həqiqi səriştə ilə verilir.

Nəticə
Müasir bilik dünyası prinsipcə, bütün mütəxəssislər üçün mövcud olduğu mənasında hərtərəfli məlumatlara sahib olan, oyuna əsaslanan bir dünyadır. Biliyə bərabər giriş şəraitində, bilik istehsalında səmərəliliyin artması onun əldə edilməsində deyil, ya məlumatların yeni bir "texnika" yerinə yetirilməsinə, ya da oyun qaydalarını tamamilə dəyişdirməyə imkan verən həyat təcrübəsində yaranır. Əgər tədris yalnız səriştələrin təkrar istehsalını deyil, həm də onların irəliləməsini təmin etməlidirsə, onda bilik ötürülməsinin yalnız məlumat ötürülməsi ilə məhdudlaşmaması, ənənəvi bilik təşkilatının bir-birindən qısqanclıqla təcrid etdiyi sahələri ifadə etmək qabiliyyətini artırmağa kömək edən bütün prosedurları öyrətməsi lazımdır.
Açar sözlər: təhsil fəlsəfəsi, informasiya cəmiyyəti, bilik, təlim, düşüncə.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. Abbasov Ə.F. Milli fenomenlərin dərki və şərhində adekvat epistemologiya zərurəti.Müasir fəlsəfə, elm və mədəniyyət: postqeyri-klassik epistemologiya. Respublika konfransının materialları, 18 may 2011-ci il). Bakı-“Elm”,2011.c.275-282.
2. Nəzərov M.H. Müasir dövrdə təhsilin sosialmədəni problemləri. Monoqrafiya. Bakı - Mütərcim – 2018, 296 s.
3. Гуревич, П. С.Философская антропология: учеб. пособие для вузов –2-е изд.,стереотип.–М.:Омега-Л, 2010.– 607 с.
4. Тоффлер Э. Шок будущего.М .: ООО«Издательство АСТ»,2002.-557 с.
5. Федоров Б.И. Школа развития интеллектуальных способностей // Философские науки. 2009. № 7. С. 89-110.

Муслим Гатам оглы Назаров
Задачи и перспективы философии образования в информационном обществе
Резюме
В статье дается комплексный анализ эпистемологических, философских и антропологических проблем современного общества, а также теоретические исследования в области стратегии развития «Философии образования» на данном этапе. Возникновение философии образования как самостоятельной области исследований объективно и исторически интерпретируется как результат особой культурной эволюции, которая имела место в философии двадцатого века. Анализируются основные задачи и модели педагогической философии современного общества. В то же время в контексте равного доступа к знаниям показано, что повышение эффективности производства знаний происходит не за счет их приобретения, а за счет жизненного опыта, который позволяет информации выполнять новую «технику» или полностью изменить правила игры. В статье также показано, что образование - это особая сфера социокультурного опыта, обеспечивающая передачу культуры из поколения в поколение и выступающая как неотъемлемая часть формирования личности.

Ключевые слова: философия образования, информационное общество, знания, обучение, мышление.

Muslim Hatam oglu Nazarov
Tasks and perspectives of the philosophy of education in the information society
Summary
The article provides a comprehensive analysis of the epistemological, philosophical and anthropological problems of modern society, as well as theoretical research in the field of development strategies of the "Philosophy of Education" at this stage. The emergence of the philosophy of education as an independent field of research is interpreted objectively and historically as the result of a special cultural evolution that took place in the philosophy of the twentieth century. The main tasks and models of educational philosophy of modern society are analyzed.
At the same time, in the context of equal access to knowledge, it is shown that the increase in efficiency in the production of knowledge is not due to its acquisition, but to life experience that allows information to perform a new "technique" or completely change the rules of the game.
The article also shows that education is a special field of socio-cultural experience that ensures the transmission of culture from generation to generation and acts as an integral part of the formation of the individual.

Keywords: philosophy of education, information society, knowledge, training, thinking