ВЛИЯНИЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА

Post image

УДК 32: 141.82(091)
DOI:10.30546/3006-0346.2024.2.80.327

РЕЗЮМЕ
Эмиль Задаев
Бакинский Государственный Университет, докторант


ВЛИЯНИЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА
Данная статья исследует влияние марксизма-ленинизма на формирование и развитие национальной идентичности в Азербайджане. Рассматривается исторический контекст внедрения и распространения идей марксизма-ленинизма в регионе, а также их влияние на формирование национального самосознания азербайджанского народа. В статье анализируются основные аспекты марксистско-ленинской идеологии, которые оказали влияние на национальное самосознание, включая подходы к национальному вопросу, автономии и самоопределению народов. Для достижения целей исследования использовались контент анализа, изучение политических речей, официальных документов, СМИ и литературы. Результаты исследования показывают, что марксизм-ленинизм оказал значительное влияние на формирование национальной идентичности азербайджанского народа, включая его отношение к истории, культуре и языку. Однако, влияние идеологии было неоднозначным и часто вызывало дискуссии и противоречия в обществе, что отражается на современной политической и культурной ситуации в регионе.

Ключевые слова: марксизм-ленинизм, национальная идентичность, Азербайджан, идеология, политика, культура.

Emil Zadayev
Baku State University, doctoral student
Email: [email protected]

THE INFLUENCE OF MARXISM-LENINISM ON THE NATIONAL IDENTITY OF AZERBAIJAN

SUMMARY:
This article explores the influence of Marxism-Leninism on the formation and development of national identity in Azerbaijan. The historical context of the introduction and dissemination of the ideas of Marxism-Leninism in the region, as well as their influence on the formation of the national identity of the Azerbaijani people, is considered. The article analyzes the main aspects of Marxist-Leninist ideology that influenced national identity, including approaches to the national question, autonomy and self-determination of peoples. To achieve the objectives of the study, content analysis, study of political speeches, official documents, media and literature were used. The results of the study show that Marxism-Leninism had a significant influence on the formation of the national identity of the Azerbaijani people, including their attitude to history, culture and language. However, the influence of ideology was ambiguous and often caused discussions and contradictions in society, which is reflected in the modern political and cultural situation in the region.

Key words: Marxism-Leninism, national identity, Azerbaijan, ideology, politics, culture.

 

Emil Zadayev
Bakı Dövlət Universiteti, doktorant
E-poçt: [email protected]

MARKSİZM-LENİNİZMİN AZƏRBAYCANIN MİLLİ KİMLİKİNƏ TƏSİRİ

XÜLASƏ:
Bu məqalədə marksizm-leninizmin Azərbaycanda milli kimliyin formalaşması və inkişafına təsiri araşdırılır. Bölgədə marksizm-leninizm ideyalarının yayılmasının tarixi şəraiti, onların Azərbaycan xalqının milli kimliyinin formalaşmasına təsiri nəzərdən keçirilir. Məqalədə milli kimliyə təsir edən marksist-leninist ideologiyanın əsas aspektləri, o cümlədən milli məsələyə, xalqların muxtariyyətinə və öz müqəddəratını təyin etməsinə yanaşmalar təhlil edilir. Tədqiqatın məqsədlərinə çatmaq üçün məzmun təhlili, siyasi nitqlərin, rəsmi sənədlərin, KİV və ədəbiyyatın öyrənilməsindən istifadə edilmişdir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, marksizm-leninizm Azərbaycan xalqının milli kimliyinin formalaşmasına, o cümlədən onun tarixə, mədəniyyətə və dilə münasibətinə mühüm təsir göstərmişdir. Lakin ideologiyanın təsiri qeyri-müəyyən idi və tez-tez cəmiyyətdə müzakirələrə və ziddiyyətlərə səbəb olurdu ki, bu da regionun müasir siyasi və mədəni vəziyyətində özünü göstərir.

Açar sözlər: Marksizm-leninizm, milli kimlik, Azərbaycan, ideologiya, siyasət, mədəniyyət.

PDF