Haqqımızda // O НАС

“Geostrategy”, international public-political, scientific-theoretical journal

Information about Content: “Geostrategy”, International public-political, scientific-theoretical journal has been published since 2011. Journal of Geostrategy specialized in covering current political, economic, social and environmental processes in Azerbaijan and around the world, publishing articles of local and foreign authors.
“Geostrategy” journal is included on the list of publishing the main results of the dissertations in recommended scientific publications in the Republic of Azerbaijan on History, Anthropology, Political Science, Philosophy, Sociology and Economic Sciences by the Superme Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan. Journal is published six times a year.
Distribution:
- sales
- subscription
- VIP address delivery
- international exhibitions
- hotels and business centers
Contact (+994 12) 4930415; 050-314-28-74
e-mail: [email protected]

The journal is published by the Caspian Geopolitical Research Center.


“Geostrategiya” beynəlxalq ictimai-siyasi, elmi-nəzəri jurnalı

MƏZMUNU HAQQINDA QISA MƏLUMAT: “Geostrategiya” beynəlxalq ictimai-siyasi, elmi-nəzəri jurnalı 2011-ci ildən nəşr olunur. Jurnal Azərbaycanda və dünyada baş verən aktual siyasi, iqtisadi, sosial və ekoloji proseslərin işıqlandırılmasında, yerli və xarici müəlliflərin elmi məqalələrinin nəşri üzrə ixtisaslaşıb.
“Geostrategiya” jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Tarix, Antropologiya, Siyasi elmlər, Fəlsəfə, Sosiologiya və İqtisadi elmlər üzrə Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısına salınmışdır. Jurnal ildə altı dəfə nəşr olunur.

Yayım:
- satış
- abunə
- ünvanlı VIP-çatdırılma
- beynəlxalq sərgilər
- otellər və biznes-mərkəzləri
Əlaqə (+994 12) 4930415; 050-314-28-74
e-mail: [email protected]

Jurnal Kaspi Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən nəşr olunur.Международный, общественно-политический, научно-теоретический журнал «Geostrategiya» (Геостратегия)

Краткая информация о содержании: Международный, общественно-политический, научно-теоретический журнал «Geostrategiya» издается с 2011 года. Журнал «Geostrategiya» специализируется на освещении актуальных политических, экономических, социальных и экологических процессов в Азербайджане и мире, публикует научные статьи местных и зарубежных авторов.
Журнал «Geostrategiya» Высшей Аттестационной комиссией при Президенте Азербайджанской Республики включен в список периодических научных изданий, рекомендованных для публикации основных результатов диссертаций в Азербайджане по истории, антропологии, политическим наукам, философии, социологии и экономике. Журнал издается шесть раз в год.
Распространение:
- продажа
- подписка
- адресная VIP-доставка
- международные выставки
- отели и бизнес-центры

Контакты (+994 12) 4930415; 050-314-28-74
e-mail: [email protected]