BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ İNFORMASİYA SİYASƏTİ

Post image

UOT 321.6/.8
DOI:10.30546/3006-0346.2024.1.79.61

XÜLASƏ
Müasir dünya durmadan yeni inkişaf və dəyişikliklər yaşayır. Bu inkişaf və dəyişikliklər həm də iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi sistemləri yenidən formalaşdırır və nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Halbuki bu dəyişikliklər inkişaf etmiş ölkələrdə baş verir.
Bir çox sahədə edilən dəyişikliklər sayəsində məlumatlara və məlumat mərkəzlərinə geniş önəm verilmişdir. Bu inkişaf nəticəsində ölkələrin onları düzgün idarə etmək üçün “Milli İnformasiya Siyasətləri” kimi siyasi alətlər meydana çıxmışdır. İnformasiya siyasətinin milli və beynəlxalq arenalarda əks olunmasını nəzərə alsaq, bu siyasətlərin zəruriliyi ilə bağlı ortaq bir anlayış olduğunu görərik. Bununla belə, ölkələr müxtəlif sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni, texnoloji və bəzi fərqləri ortaya qoyur. Vacib olan odur ki, bu kimi fərqlərə baxmayaraq, informasiya siyasətinin məqsədlərinə düzgün nail olunur və burada əsas məqsəd onun ictimai inkişafa təsirini üzə çıxarmaqdır. Məqalədə beynəlxalq təcrübədə informasiya siyasətinin əsas xarakterik cəhətləri araşdırılmışdır.

Açar sözlər: informasiya, siyasət, təcrübə, beynəlxalq, məlumat

INFORMATION POLICY IN
INTERNATIONAL PRACTICE


Farid Babayev
Baku State University, magistrant

SUMMARY
The modern world is constantly experiencing new developments and changes. These developments and changes are also reshaping economic, social, cultural and political systems and require revision. However, these changes are taking place in developed countries.
Due to changes in many areas, information and data centers have been given a lot of importance. As a result of this development, political tools such as "National Information Policies" have emerged for countries to manage them properly. If we take into account the reflection of information policy in national and international arenas, we will see that there is a common understanding of the necessity of these policies. However, the countries reveal various socio-economic, political, cultural, technological and some differences. What is important is that despite such differences, the goals of information policy are properly achieved and the main goal here is to reveal its impact on social development. The article examines the main characteristics of information policy in international practice.
Keywords: information, policy, experience, international, information

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ


Фарид Бабаев
Бакинский Государственный Университет, магистр
РЕЗЮМЕ
Современный мир постоянно переживает новые события и изменения. Эти события и изменения также меняют экономическую, социальную, культурную и политическую системы и требуют пересмотра. Однако эти изменения происходят и в развитых странах.
В связи с изменениями во многих областях информационным центрам и центрам обработки данных придается большое значение. В результате этого развития появились политические инструменты, такие как «Национальная информационная политика», позволяющие странам правильно ими управлять. Если мы примем во внимание отражение информационной политики на национальной и международной арене, то увидим, что существует общее понимание необходимости этой политики. Однако между странами обнаруживаются различные социально-экономические, политические, культурные, технологические и некоторые различия. Важно то, что, несмотря на такие различия, цели информационной политики достигаются должным образом и главная цель здесь – выявить ее влияние на социальное развитие. В статье рассматриваются основные характеристики информационной политики в международной практике.

Ключевые слова: информация, политика, опыт, международный, информация.

PDF