SİYASİ TƏMSİLÇİLİKDƏ GENDER BƏRABƏRSİZLİYİ: SƏBƏBLƏR, TƏHLİL VƏ NƏTİCƏLƏR

Post image

UOT321; 323

DOI:10.30546/3006-0346.2024.1.79.57

Ayan Zeynallı


SİYASİ TƏMSİLÇİLİKDƏ GENDER
BƏRABƏRSİZLİYİ: SƏBƏBLƏR,
TƏHLİL VƏ NƏTİCƏLƏR

XÜLASƏ
Müasir dövrdə gender bərabərliyinin təmin olunması problemləri müxtəlif elm sahələrinin, eləcə də siyasi elmlərin diqqət mərkəzindədir. Araşdırmalar göstərir ki, tədqiqatçıların əksəriyyəti, gender bərabərsizliyi dedikdə, məhz qadınların hüquqlarının məhdudlaşdırılması kimi qəbul edir və bunun aradan qaldırılması üçün həlli lazım olan məsələləri təhlil edirlər. İlk növbədə, “gender asimmetriyası” anlayışının müxtəlif mənalarının metodoloji əhəmiyyəti müəyyən edilir: siyasi qərar qəbulu sahəsində kişi və qadınların qeyri-bərabərliyi kimi assimmetriya; qadın və kişilərin siyasi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin qeyri-bərabərliyi kimi assimmetriya; qadın və kişilərin siyasətdə irəliləməsi üçün institusial imkanların fərqi kimi asimmetriya. Dünya ölkələrinin bəzilərində parlamentlərdə qadınların sayının artması heç də qadınların siyasi proseslərdə təsirinin artması və demokratikləşmə demək deyil. Eyni zamanda göstərilir ki, (dünya reytinqlərinin nəticələrinə əsasən—IPU, GGG, GII) siyasətdə gender asimmetriyasının kəmiyyət göstəriciləri ölkənin siyasi qiymətinə təsir etsə də, bu, həmişə obyektiv olmur. Məqalədə, qeyd olunan məsələlərə bir daha aydınlıq gətirilir və statistik məlumatlarla fikirlər əsaslandırılır.

Açar sözlər: siyasətin gender asimmetriyası, dünya ölkələrində parlamentlərdə qadınların siyasi təmsilçiliyi, ənənəvi gender normaları.
Аян Зейналлы
Факультет Международные Отношения и Экономика БГУ, специальность «Международные Отношения и Дипломатия», магистрант 2 курса

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ: ПРИЧИНЫ, АНАЛИЗ И ПОСЛЕДСТВИЯ

РЕЗЮМЕ
Современные проблемы обеспечения гендерного равенства находятся в центре различных областей науки, в том числе и политологии. Результаты научных работ показывают, что большинство исследователей рассматривают гендерное неравенство как ограничение прав женщин и анализируют вопросы, необходимые для его устранения. Прежде всего, определяется методологическая значимость различных значений понятия «гендерная асимметрия»: асимметрия как неравенство мужчин и женщин в сфере принятия политических решений; асимметрия как неравномерность оценок политической активности женщин и мужчин; асимметрия как разница в институциональных возможностях для продвижения женщин и мужчин в политике. Увеличение числа женщин в парламентах некоторых стран мира совсем не означает что увеличивается влияние женщин в политических процессах и демократизации. При этом показано, что хотя количественные показатели гендерной асимметрии в политике (по результатам мировых рейтингов IPU, GGG, GII) влияют на политическую ценность страны, это не всегда объективно. В статье, еще раз уточняются упомянутые вопросы и обосновываются мнения статистическими данными.

Ключевые слова: гендерная асимметрия политики, политическое представительство женщин в парламентах стран мира, традиционные гендерные нормы.

 

 


Ayan Zeynalli
BSU Faculty of International Relations
and Economics, specialization in International
Relations and Diplomacy,
2nd year master’s student

GENDER INEQUALITY IN POLITICAL
REPRESENTATION: CAUSES, ANALYSIS AND CONSEQUENCES

SUMMARY
In modern times, the problems of ensuring gender equality are in the focus of various scientific fields, as well as political sciences. Studies show that the majority of researchers accept gender inequality as a limitation of women's rights and analyze the issues that need to be solved to eliminate it. First of all, the methodological importance of different meanings of the concept of "gender asymmetry" is determined: asymmetry as inequality of men and women in the field of political decision-making; asymmetry as the inequality of evaluation of political activity of women and men; asymmetry as the difference in institutional opportunities for women and men to advance in politics. In some countries of the world, the increase in the number of women in the parliaments does not necessarily mean an increase in the influence of women in political processes and democratization. At the same time, it is shown that although the quantitative indicators of gender asymmetry in politics (according to the results of world ratings—IPU, GGG, GII) affect the political evaluation of the country, this is not always objective. In the article, the mentioned issues are clarified once again and opinions are substantiated with statistical data.

Key words: gender asymmetry of politics, political representation of women in parliaments in countries around the world, traditional gender norms.

PDF