Image
06.09.2023

Müasir dövrdə ABŞ-ÇXR münasibətlərində iqtisadi aspektlərin ümumi xarakteristikası

Image
04.09.2023

AHISQA (MESXETİ) TÜRKLƏRİNİN ETNİK KİMLİYİ

Image
29.06.2023

PHILOSOPHICAL THOUGHT OF VIETNAM IN THE HUNG KINGS PERIOD (ABOUT THE 7TH TO THE 2ND CENTURIES BC)

Image
04.09.2022

İran-Rusiya münasibətlərinə İranın nüvə proqramı ətrafında böhranın təsiri

Image
02.09.2022

AĞDAM VƏ FÜZULİ RAYONLARINDA POSTKONFLİKT ƏRAZİLƏRİNİN İNTENSİV İNKİŞAFININ QARABAĞIN DİRÇƏLDİLMƏSİNDƏ STRATEJİ ƏHƏMİYYƏTİSon nömrənin məqalələri

20.11.2021

QARABAĞ XANLIĞINDA İNZİBATİ BÖLGÜ VƏ BƏZİ MAHALLARIN “MƏLİKLİK” ADLANDIRILMASI HAQQINDA

Qorxmaz Mustafayev
Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti, tarix üzrə

08.10.2021

XX əsrin əvvəllərində Türkçülük ideologiyasının yaranması

Samirə Qasımova
Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti, dosent

07.10.2021

NEOMİLLİYYƏTÇİLİK SİYASİ CƏRƏYANININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Nihad YAQUBLU
Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

E-mail: [email protected]

25.09.2021

İdarəetmə fəaliyyətinin effektliyi dövlət idarəetmə sisteminin modernləşdirilməsinin meyarı kimi

Vasif İsmayılov
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının

01.09.2021

“Yeddiillİk” müharibənin Kanada üçün nəticələri

Nərgiz Əliyeva
Bakı Dövlət Universitetinin Regionşünaslıq (Amerika üzrə) ixtisası

Baxış

Proportion
11.10.2021

İnnovasiya infrastrukturu və onun əsas elementlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin formalaşması xüsusiyyətləri

Azər Musayev
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantı

E-mail: [email protected]

2003-2020-ci illərdə Azərbaycanda iqtisadi inkişaf mərhələləri

ARZU QASIMOVA
AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsinin böyük laborantı

E-mail: [email protected]

08.10.2021

I sütun

Audit nəzarətinin inkişafının aktual istiqamətləri

Gülarə Zeynalova
Bakı Mühəndislik Universiteti, magistr

E-mail: [email protected]

...

08.09.2021

Tiflis və ətrafı VIII-XVIII əsrlərdə

Rəşad Mustafa
AMEA Tarix İnstitutu, tarix üzrə fəlsəfə ...

01.09.2021

“ORTA YAŞ” PROBLEMİNƏ NƏZƏRİ YANAŞMALAR (D. LEVİNSON NƏZƏRİYYƏSİ ƏSASINDA)

Nərgiz Əliyeva
Bakı Dövlət Universiteti Sosial elmlər və ...

20.05.2021

II sütun

Hüseyn bin Məsud bin Muhəmməd əl-Bağavinin yaradıcılığı

Gülağa İsmayılov
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar ...

14.04.2021

Qaraqoyunlu-Teymuri münasibətləri Əbubəkr Tehraninin “Kitabi-Diyarbəkriyyə” əsərində

Nuray Abbasova
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əyani ...

10.04.2021

TURUKKULARIN AŞŞUR EKSPANSİYASINA QARŞI MÜBARİZƏSİ TARİXİNDƏN

Ayşə Nərimanova
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əyani ...

08.04.2021

Məqalələr

Tarix

Thumb

İnternet inkişafının submədəniyyətə təsiri

Lalə İbadullayeva
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun ...

11.10.2021

Azərbaycanın qərb bölgəsinin Kiçik Qafqaz ərazisindəki qəbir abidələri

Vüsalə Axundova
Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı

11.10.2021
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow

Antropologiya

Thumb

Multikultural media: Azərbaycanda yaşayan xalqların mətbuatı

Niyaz Niftiyev, 
Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin ...

25.11.2019

...

01.01.1970
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow

Siyasət

Thumb

YAXIN ŞƏRQDƏ DEMOKRATİYA NİYƏ UĞURSUZLUQLA NƏTİCƏLƏNİR?: SƏBƏBLƏR VƏ AMİLLƏR

Nihad YAQUBLU
Bakı Dövlət Universiteti, doktorant

E-mail: [email protected]

...

16.12.2020

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT İDARƏÇİLİK SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN NƏZƏRİ VƏ TARİXİ ASPEKTLƏRİ

Rasim Quluzadə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik ...

29.06.2020
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow

Fəlsəfə

Thumb

Yaspers fəlsəfəsində ünsiyyət ekzistensiya kimi

Aynurə Əhmədova
Bakı Slavyan Universitetinin müəllimi, doktorant

...

25.11.2019

“SİVİLİZASİYALARIN TOQQUŞMASI” NƏZƏRİYYƏSİ VƏ QƏRB-İSLAM MÜNASİBƏTLƏRİ

Toğrul Salmanzadə, Bakı Dövlət Universiteti

...

11.11.2019
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow

Sosiologiya

Thumb

Regional inkişaf – demoqrafiyada stimullaşdırıcı tendensiya kimi

Osman Hacıyev
Sumqayıt Dövlət Universitetinin Fəlsəfə, ...

16.12.2020

Maraq qrupları və onların funksional təbiəti

Riyad Rüstəmli, BDU, Politologiya və sosiologiya kafedrası

...

19.07.2019
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow

Pedaqogika

Thumb

POSTİNDUSTRİAL CƏMİYYƏTDƏ SOSİAL TƏHSİLİN ROLU

Müslüm Nəzərov, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

02.07.2020

Füzuli ərazisində ilk məktəblərin yaranması

Bayram Niftəliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət ...

25.11.2019
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow

İqtisadiyyat

Thumb

İDARƏETMƏ UÇOTUNUN MAHİYYƏTİ, MƏQSƏDLƏRİ VƏ FUNKSİYALARI

Cavidan Babayev
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq Magistratura ...

11.10.2021

Sosial sığorta institutunun formalaşdırılmasının nəzəri və instutisional əsasları

NOVRUZ HÜSEYNOV
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), ...

04.06.2021
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow