ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ 7 ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА

Post image

УДК 327
DOI:10.30546/3006-0346.2024.3.81.0101

Лейли Асланова
Академия Государственного Управления При Президенте Азербайджанской Республики, магистрант
E-mail: [email protected]

ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ
КОНФЛИКТ 7 ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА
Резюме
В статье разговор идет о палестино-израильском конфликте, имеющим политические, межэтнические и религиозные черты и продолжающемся по сегодняшний день. Палестино-израильский конфликт является составной частью арабо-израильского конфликта.
В статье определен предмет этого противостояния – территории, которые раньше входили в Подмандатную Палестину, в 1920-1947-х годах управляющуюся Лигой Наций Великобритании.
В статье кратко описана история этого противостояния, и были кратко изложены события 7 октября, когда движение Хамас атаковало Израиль.

Ключевые слова: конфликт, армия, Израиль, противостояние, Палестина.
Aslanova Leili Gashgai
Academy of Public Administration under
the President of the Republic of Azerbaijan,
master student, 2 course

PALESTINO-ISRAELI CONFLICT OCTOBER 7, 2023
Summary
The article talks about the Palestinian-Israeli conflict, which has political, interethnic and religious features and continues to this day. The Palestinian-Israeli conflict is an integral part of the Arab-Israeli conflict.
The article defines the subject of this confrontation - the territories that used to be part of Mandatory Palestine, which was governed by the League of Nations of Great Britain in the 1920s-1947s.
The article briefly described the history of this confrontation, and summarized the events of October 7, when the Hamas movement attacked Israel.

Key words: conflict, army, Israel, confrontation, Palestine.

Aslanova Leyli Qaşqay
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Magistratura, 2-ci kurs

FƏLƏSTİN-İSRAİL MÜQAVİLƏSİ
7 OKTYABR 2023-cü il
Xülasə
Məqalədə siyasi, millətlərarası və dini xüsusiyyətlərə malik olan və bu günə qədər davam edən Fələstin-İsrail münaqişəsindən bəhs edilir. Fələstin-İsrail münaqişəsi ərəb-İsrail münaqişəsinin tərkib hissəsidir.
Məqalədə bu qarşıdurmanın predmeti - 1920-1947-ci illərdə Böyük Britaniya Millətlər Liqası tərəfindən idarə olunan Məcburi Fələstinin tərkibində olan ərazilər müəyyən edilir.
Məqalədə bu qarşıdurmanın tarixi qısa şəkildə təsvir edilib və HƏMAS hərəkatının İsrailə hücum etdiyi 7 oktyabr hadisələri ümumiləşdirilib.

Açar sözlər: münaqişə, ordu, İsrail, qarşıdurma, Fələstin.

PDF