ZƏNGƏZUR DƏHLİZİ VƏ “YENİ İPƏK YOLU”: İQTİSADİ-SİYASİ PERSPEKTİVLƏR

Post image

UOT 327(4/9)
DOI:10.30546/3006-0346.2024.2.80.521

SAIDA MAMMADOVA
Doctoral student of the Department of
International Relations of Azerbaijan University of Tourism and Management

ZANGAZUR CORRIDOR AND
"NEW SILK ROAD": ECONOMIC AND
POLITICAL PERSPECTIVES
SUMMARY
The Belt and Road Initiative, also known as the 21st Century Silk Road, is a vast infrastructure and investment project that aims to connect Asia, Europe and Africa through transport networks. Many countries have joined this initiative and signed agreements to attract Chinese investments. Analyzing diplomatic relations in this context involves assessing the motives behind participation. Some countries see it as a push for modernization and development, while others seek political influence or balance between global powers. Turkey is trying to strengthen its geopolitical influence by participating in the Great Silk Road project. By establishing regional relations, engaging in economic diplomacy and strengthening security cooperation, Turkey aims to establish itself as a major player in the geopolitical landscape of Eurasia. This is in line with its strategic goals of expanding influence and regional stability. NATO's position regarding Turkey's participation is complex. The Zangezur corridor, which is planned to be integrated into the "One Belt and Road" Initiative, has an important potential by strengthening the expanded trade relations between the Karabakh region and Nakhchivan, and promoting economic integration and stability in the South Caucasus. It will serve as a strategic road connecting Europe with Asia, providing efficient routes for goods and resources, diversifying trade options and strengthening economic stability. This corridor also promises diplomatic cooperation, conflict resolution and regional development.

Keywords: Zangezur corridor, "Belt and Road" initiative, China, Azerbaijan, South Caucasus, "New Silk Road".

САИДА МАМЕДОВА
Докторант кафедры Международных отношений Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента

ЗАНГАЗУРСКИЙ КОРИДОР И «НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕЗЮМЕ
Инициатива «Один пояс, один путь», также известная как «Шелковый путь 21 века», представляет собой обширный инфраструктурный и инвестиционный проект, целью которого является соединение Азии, Европы и Африки через транспортные сети. Многие страны присоединились к этой инициативе и подписали соглашения о привлечении китайских инвестиций. Анализ дипломатических отношений в этом контексте предполагает оценку мотивов участия. Некоторые страны видят в этом толчок к модернизации и развитию, в то время как другие стремятся к политическому влиянию или балансу между мировыми державами. Турция пытается усилить свое геополитическое влияние, участвуя в проекте Великого шелкового пути. Устанавливая региональные отношения, занимаясь экономической дипломатией и укрепляя сотрудничество в области безопасности, Турция стремится утвердиться в качестве крупного игрока на геополитическом ландшафте Евразии. Это соответствует ее стратегическим целям расширения влияния и региональной стабильности. Позиция НАТО в отношении участия Турции сложна. Зангезурский коридор, который планируется интегрировать в инициативу «Один пояс и путь», обладает важным потенциалом, укрепляя расширенные торговые отношения между карабахским регионом и Нахчываном, способствуя экономической интеграции и стабильности на Южном Кавказе. Он будет служить стратегической дорогой, соединяющей Европу с Азией, обеспечивая эффективные маршруты для товаров и ресурсов, диверсифицируя варианты торговли и укрепляя экономическую стабильность. Этот коридор также обещает дипломатическое сотрудничество, разрешение конфликтов и региональное развитие.

Ключевые слова: Зангезурский коридор, инициатива «Один пояс, один путь», Китай, Азербайджан, Южный Кавказ, «Новый шелковый путь».

XÜLASƏ
“21-ci əsrin İpək Yolu” kimi də tanınan “Kəmər və Yol” Təşəbbüsü Asiya, Avropa və Afrikanı nəqliyyat şəbəkələri vasitəsilə birləşdirməyi hədəfləyən geniş infrastruktur və investisiya layihəsidir. Bir çox dövlətlər bu təşəbbüsə qoşularaq Çin sərmayələrini cəlb etmək üçün müqavilələr imzalayıblar. Bu kontekstdə diplomatik münasibətlərin təhlili iştirakın arxasında duran motivlərin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Bəzi ölkələr buna modernləşmə və inkişafa təkan kimi baxır, digərləri isə qlobal güclər arasında siyasi təsir və ya tarazlıq axtarır. Türkiyə Böyük İpək Yolu layihəsində iştirak etməklə öz geosiyasi təsirini gücləndirməyə çalışır. Regional əlaqələr qurmaq, iqtisadi diplomatiya ilə məşğul olmaq və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməklə Türkiyə özünü Avrasiyanın geosiyasi mənzərəsində əsas oyunçu kimi göstərməyi hədəfləyir. Bu, onun təsir və regional sabitliyin genişləndirilməsi kimi strateji məqsədlərinə uyğundur. NATO-nun Türkiyənin iştirakı ilə bağlı mövqeyi mürəkkəbdir. “Kəmər və Yol” Təşəbbüsünə inteqrasiya olunması planlanan Zəngəzur dəhlizi isə Qarabağ regionu ilə Naxçıvan arasında genişlənmiş ticarət əlaqələrini gücləndirməklə, Cənubi Qafqazda iqtisadi inteqrasiyanı və sabitliyi təşviq etməklə mühüm potensiala malikdir. O, Avropanı Asiya ilə birləşdirən, mallar və resurslar üçün səmərəli marşrutlar təmin edən, ticarət variantlarını şaxələndirən və iqtisadi dayanıqlığı gücləndirən strateji yol kimi xidmət edəcəkdir. Bu dəhliz həm də diplomatik əməkdaşlıq, münaqişələrin həlli və regional inkişaf vədini verir.

Açar sözlər: Zəngəzur dəhlizi, “Kəmər və Yol” təşəbbüsü, Çin, Azərbaycan, Cənubi Qafqaz, “Yeni İpək Yolu”.

PDF