NAXÇIVANDA MALDARLIĞIN TARİXİ COĞRAFİYASI(XIX-XX əsrin əvvəlləri)

Post image

UOT:93(94)
DOI:10.30546/3006-0346.2024.3.81.0125

NURLANA ƏLİYEVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: [email protected]

Xülasə
Məqalədə XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın təsərrüfat həyatında maldarlığın yeri və tarixi coğrafiyaya təsirindən bəhs olunur. XIX əsrin ikinci yarısında Naxçıvan bölgəsinin maldarlıq təsərrüfatında müəyyən inkişaf özünü göstərmişdi. Rusiya işğalı ərəfəsi ilə müqayisədə iri və xırda buynuzlu mal-qaranın sayı XIX əsrin 60-cı illərində bir neçə dəfə artmışdı. Bu vəziyyət XIX əsrin 70-90-cı illərində də davam etmişdi. Ümumilikdə bütün bölgədə olan mal-heyvanın kəmiyyətini tam şəkildə müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdı. XX əsrin əvvəllərində isə I Dünya müharibəsinin başlanması və ermənilərin bu ərazilərə amansız yürüşləri maldarlıq təsərrüfatının azalmasına səbəb olmuşdur.

 

Историческая география
скотоводства в Нахчыване
(начало XIX-XX вв.)
В статье рассказывается о месте скотоводства в хозяйственной жизни Нахчывана и его влиянии на историческую географию в начале XIX-XX веков. Во второй половине XIX века в животноводческом хозяйстве Нахчыванского региона проявилось определенное развитие. По сравнению с периодом оккупации России, в 60-х годах XIX века количество крупного и мелкого рогатого скота увеличилось в несколько раз. Эта ситуация продолжалась и в 70-90-х годах XIX века. В целом, полностью определить количество скота во всем регионе было невозможно. А в начале XX века начало Первой мировой войны и беспощадные походы армян на эти территории привели к сокращению животноводства.

Ключевые слова: Нахчыван, скотоводство, крупный и мелкий рогатый скот, XIX-XX вв., историческая география.

An historical geography of
cattle breeding in Nakhchivan
(The 19th and early 20th centuries)
The article provides the role of cattle breeding in Nakhchivan economy and the impact of which on historical geography in the 19th and early 20th centuries. In the second half of the 19th century, the cattle breeding developed in the Nakhchivan region. The number of cattle and small cattle increased several times in 1960s compared to the eve of the Russian occupation. This situation continued in the 70-90s of the 19th century. In general, it was not possible to determine the quantity of cattle in the whole region. At the beginning of the 20th century, starting the First World War and the occupation of these territories by Armenians led to the decline of the cattle industry.

Key words: Nakhchivan, cattle breeding, cattle and small cattle, 19th-20th centuries, historical geography.

PDF