THE EFFECT OF PROCESSED PRODUCTS ON HEALTH

Post image

UOT 338:61
DOI:10.30546/3006-0346.2024.2.80.19087

Xülasə
Məqalədə qeyri-sağlam qidaların insan həyatına təsiri araşdırılır. Sağlam olmayan qida deyildikdə ilk ağla işlənmiş məhsullar gəlir. Bu məqalədə Azərbaycanda istehlak edilən emal olunmuş qidanın miqdarı ilə bütün xəstələrin sayı arasında asılılıq təhlil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, 2007-2021-ci illərdə emal olunmuş məhsulların istehlakına və bütün xəstələrin sayına görə ekonometrik model müəyyən edilib. Alınan nəticələrə əsasən müxtəlif emal olunmuş məhsulların xəstəliklərə təsiri ayrıca göstərilmişdir.

Açar sözlər: emal olunmuş məhsul, ekonometrik model, sağlamlıq.


ВЛИЯНИЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ НА ЗДОРОВЬЕ

Мамедова Нигяр Байрам
докторант, UNEC
[email protected]
Резюме
В статье рассматривается влияние нездорового питания на жизнь человека. Когда говорят о нездоровой пище, первое, что приходит на ум, — это обработанные продукты. В данной статье была проанализирована зависимость между количеством потребляемой в Азербайджане обработанной пищи и количеством всех больных. На основе информации, предоставленной Статистическим комитетом Азербайджанской Республики, создана эконометрическая модель потребления продуктов переработки в 2007-2021 годах и количества всех больных. По полученным результатам отдельно показано влияние различных продуктов переработки на заболевания.

Ключевые слова: обработанные пищевые продукты, эконометрическая модель, здоровье.

THE EFFECT OF PROCESSED PRODUCTS ON HEALTH

Mammadova Nigar Bayram
Phd student, UNEC
[email protected]

SUMMARY
The article examines the impact of unhealthy food on human life. When unhealthy food is said, the first thing that comes to mind is processed products. In this article, the dependence between the amount of processed food consumed in Azerbaijan and the number of all patients were analyzed. On the basis of the information given by The Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, an econometric model has been established according to the consumption of the processed products in 2007-2021 and the number of all patients. According to the obtained results, the effect of different processed products on diseases was shown separately.

Keywords: processed foods, econometric model, health.

PDF