İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏN BİLİK CƏMİYYƏTİNƏ KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİ

Post image

UOT 1
DOI:10.30546/3006-0346.2024.3.81.0194

M.H.Nəzərov
İnformasiya cəmiyyətindən bilik
cəmiyyətinə keçid nəzəriyyəsi

Xülasə
Məqalədə “bilik cəmiyyəti” adlanan müasir yüksək texnologiyalı cəmiyyətin inkişafının yeni mərhələsinə yaranan keçidin nəzəri və praktiki əsasları təhlil edilir.
“İnformasiya cəmiyyəti” və “bilik cəmiyyəti” anlayışlarının bir-birindən fərqləndirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu anlayışlar arasındakı əlaqəyə dair müxtəlif fikirlər verilir. Müvafiq olaraq kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri kimi qəbul edilən “informasiya” və “bilik” anlayışlarının qeyri-ekvivalentliyinə əsaslanaraq, informasiya cəmiyyəti və bilik cəmiyyəti cəmiyyətin müxtəlif növləri kimi müəyyən edilir.
Açar sözlər: cəmiyyət, informasiya cəmiyyəti, post-sənaye cəmiyyəti, bilik cəmiyyəti, biliyə əsaslanan cəmiyyət.

Назаров М.Х.
Теория перехода от информационного общества к обществу знаний.

Резюме
В статье анализируются теоретические и практические основы перехода к новому этапу развития современного высокотехнологичного общества, получившему название «общество знаний».
Особое внимание уделено вопросу разграничения понятий «инфор-мационное общество» и «общество знаний». Высказываются различные точки зрения на соотношение этих понятий. Информационное общество и общество знаний определяются как разные типы общества, основанные на неэквивалентности понятий «информация» и «знание», которые рассматриваются как количественные и качественные показатели соответственно.

Ключевые слова: общество, информационное общество, постин-дустриальное общество, общество знаний, общество, основанное на знаниях.

M.H. Nazarov
Theory of transition from information
society to knowledge society

Summary
The article analyzes the theoretical and practical foundations of the transition to a new stage of the development of modern high-tech society, called "knowledge society".
Special attention is paid to the issue of distinguishing the concepts of "information society" and "knowledge society". Various views are given on the relationship between these concepts. Information society and knowledge society are defined as different types of society, based on the non-equivalence of the concepts of "information" and "knowledge", which are considered as quantitative and qualitative indicators, respectively.

Keywords: society, information society, post-industrial society, knowledge society, knowledge-based society

PDF