ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЫТИЕ

Post image

УДК 1.011
DOI:10.30546/3006-0346.2023.6.78.180

НАЗИЛЯ МАМЕДОВА
Доктор философии по философии, доцент
Азербайджансого Государственного
Экономического Университета
E-mail: [email protected]

Nazila Mammadova
THE EVOLUTION OF IDEAS ABOUT BEING

Summary:
Ontology, as an important section of the philosophy course, which deals with the study of the problem of being, has studied its subject in different eras and in different specific concepts. The article, using the example of the history of the development of philosophical knowledge, examines the evolution of ideas about being. Philosophy, starting from antiquity until about the XVIII century, was engaged in the study of various problems having the same essence, such as life, man, consciousness, soul, material cosmos, the world of Plato's eidos, God in medieval philosophy, the expanded substance of Descartes. Closer to the XVIII century, the idea of being outside the concept of man was gradually replaced by the philosophy of life, and existentialism by the idea of being human.

Keywords: ontology, being, concept, substance, concept, flow, essence.

Nazilə Məmmədova
VARLIQ HAQQINDA FİKİRLƏRİN TƏKAMÜLÜ

Xülasə
Ontologiya, varlıq probleminin öyrənilməsi ilə məşğul olan fəlsəfə kursunun vacib bir bölməsi olaraq, mövzusunu müxtəlif dövrlərdə və fərqli konkret konsepsiyalarda öyrənmişdir. Məqalədə fəlsəfi biliklərin inkişaf tarixi nümunəsində varlıq haqqında fikirlərin təkamülü müzakirə olunur. Fəlsəfə, antik dövrdən təxminən XVIII əsrə qədər, həyat, insan, şüur, ruh, maddi məkan, Eidos Platon dünyası, Orta əsr fəlsəfəsindəki Tanrı, Dekartın genişlənmiş maddəsi kimi eyni mahiyyət daşıyan müxtəlif problemlərin öyrənilməsi ilə məşğul idi. XVIII əsrə yaxın insan konsepsiyasından kənarda olmaq fikri tədricən həyat fəlsəfəsi ilə, ekzistensializm isə insan olmaq fikri ilə əvəz olundu.

Açar sözlər: ontologiya, varlıq, konsepsiya, maddə, konsepsiya, axın, mahiyyət.

PDF