CƏMİYYƏTİN İNKİŞAFINDA TƏHSİLİN İNFORMASİYALAŞDIRILMASININ ROLU

Post image

Müslüm Nəzərov
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

E-mail: [email protected]

Nizami Quliyev
Riyyaziyat üzrə fəlslfə doktoru, baş müəllim
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Giriş
XX əsrin ikinci yarısında bəşəriyyətin inkişafında yeni bir mərhələ - sənaye cəmiyyətindən informasiya (postindustrial) cəmiyyətinə keçid etdi. Bu keçidi təmin edən cəmiyyətin inkişaf mərhələsinin ən vacib xüsusiyyəti onun informasiyalaşdırılmasıdır.
Müasir informasiya cəmiyyətində sivilizasiyanın inkişafının əsasını informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunduğu informasiya prosesləri təşkil edir. İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi qlobal informasiyalaşdırılma prosesinin yaranmasına və inkişafına kömək etmişdir. Öz növbəsində, bu proses yerli təhsil sistemində islahatların aparılması və müasirləşdirilməsinin ən vacib şərtlərindən biri olan təhsilin informasiyalaşdırılmasının inkişafına təkan verdi.
Hazırda qlobal xarakter alan cəmiyyətin informasiyalaşdırma prosesi dünya birliyinin bütün inkişaf etmiş ölkələrini deyil, bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrini də əhatə etmişdir. Sözün geniş mənasında cəmiyyətin informasiyalaşdırılması, müasir kompüter texnologiyaları və informasiya mübadiləsi əsasında həyata keçirilən informasiyaların toplanması, emalı, saxlanması, ötürülməsi və istifadəsi vasitələri infrastrukturunun formalaşması ilə əlaqəli, hər hansı bir ölkənin elmi və texnoloji inkişaf səviyyəsinin ən vacib göstəricisi kimi cəmiyyət həyatının yenidən qurulması prosesi kimi qəbul edilə bilər.
İnformasiya cəmiyyətində informasiya mənbələri və elmi biliklər məşğul əhalinin böyük əksəriyyətinin əməyinin obyektləri və nəticələrinə çevrilir.
Müasir cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində: iqtisadi, siyasi, mədəni, təhsil sahəsində əsas və qarşılıqlı əlaqəli dəyişikliklərlə xarakterizə olunur. Bu sahələrdəki köklü dəyişikliklərin təsiri ilə təhsil sahəsi də dəyişir. Ancaq təhsilin özü, təhsil prosesi, onun nəticələri iqtisadiyyatın inkişafına, siyasətin formalaşmasına və həyata keçirilməsinə, mədəniyyətin inkişafı və ya deqradasiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Müasir dünyanın qloballaşması şəraitində baş verən təhsil sahəsindəki ən əhəmiyyətli dəyişikliklər təhsilin hədəfinin çevrilməsi, onun idrak imkanlarının yenidən düşünülməsi, idrakın mahiyyəti ilə yanaşı, cəmiyyətdə təhsilin yeri və rolunun dəyişməsi ilə əlaqədardır.

1. Cəmiyyətin və təhsilin informasiyalaşdırılması konsepsiyasının mahiyyəti və məqsədi
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması əhalinin kompüter təhsil proqramının təşkilini, kadrların - kompüter mütəxəssisləri və qeyri-mütəxəssislərin, yəni istifadəçilərin hazırlanması və yenidən hazırlanmasını, ibtidai məktəbdən universitetə və ali məktəbdən sonrakı təhsil sisteminə qədər bütün təhsil səviyyələrinin kompüterləşdirilməsini, işçilərin yenidən hazırlanması üçün bir şəbəkə yaratmaq, gəncliyi formalaşdırmaq, yeni informasiya mədəniyyəti, fərdi kompüterdəki maneələri aşmaq və s. nəzərdə tutur.
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, ictimai istehsal sahəsindəki dominant fəaliyyət növü informasiyaların toplanması, işlənməsi, saxlanması, ötürülməsi, istifadəsi, istehsalı olmaqla müasir mikroprosessor və kompüter texnologiyalarının qarşılıqlı əlaqə və mübadilə vasitələrinin əsasını təşkil edir [6].
Eyni zamanda, informasiya cəmiyyətin ən vacib strateji mənbəyinə çevrilir və iqtisadiyyat­da, təhsildə, mədəniyyətdə əsas yerlərdən birini tutur. Bu, insan həyatının bütün sahələrində ictimai tərəqqinin obyektiv mərhələsidir. İnformasiyalaşdırılma barədə danışarkən qeyd etmək olar ki, bu, yalnız vahid texniki bazanın yaradılması, inkişafı deyil, müxtəlif sosial sistemlərin işinin informasiya bazasında dəyişiklik, məqbul hədlər daxilində “kağız”ın - “insanmaşın” elektron sistemlərinə dəyişdirilməsi, informasiya mübadiləsi, insan fəaliyyətinin yeni, daha səmərəli modellərinin yaradılmasından ibarətdir.
Beləliklə informasiyalaşdırma - informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, təqdim edilməsi, istifadə olunması əsasında dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının, təşkilati‐hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün müəssisə, idarə və təşkilatların, vətəndaşların informasiya tələbatlarının və bu sahədəki hüquqlarının təmin edilməsinin optimal şəraitinin yaradılması üçün təşkilati, sosial‐iqtisadi və elmi‐texniki prosesdir [1].
Təhsil daxil olmaqla insan fəaliyyətinin bütün sahələrinin informasiyalaşdırılmasının əsas səbəbləri bunlardır:
- qlobal miqyasda informasiyaların istifadəsinə yönəlmiş intellektual işin artan rolu;
- biliklərin daim yenilənməsinə ehtiyac;
- sivilizasiya tarixində ilk dəfə olaraq insan fəaliyyətinin məhsulları bir-birini daha sürətli əvəz etməsidir.
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması ilə əlaqədar baş verən proseslər yalnız elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsinə, insan fəaliyyətinin bütün növlərinin intellektuallaşmasına deyil, həm də cəmiyyətin inkişafını təmin edən keyfiyyətcə yeni bir informasiya mühitinin yaradılmasına kömək edir. Əsas məqsədi təhsilin keyfiyyətini artırmaq və tələbə şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafıdır.
Təhsil sisteminin modernləşdirilməsi və təhsil müəssisələrinin idarə edilməsi probleminin həlli istiqamətində ən önəmli innovativ yanaşmalardan biri də təhsilin informasiyalaşdırılmasıdır.
Təhsilin informasiyalaşdırılmasını təhsil sistemindəki bütün fəaliyyət növlərində ənənəvi informasiya texnologiyalarını daha təsirli ilə əvəz etməklə təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə yönəlmiş bir proses kimi başa düşülür.
Təhsilin informasiyalaşdırılması, təhsil və tərbiyə məqsədlərinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və optimal istifadəsi təhsil sektorunda metodika və təcrübə ilə təmin edilmə prosesidir.
Təhsilin informasiyalaşdırılması aşağıdakı sahələri əhatə edir:
- maddi-texniki bazanın, informasiya və şəbəkə infrastrukturunun yaradılması və inkişafı;
- yüksək keyfiyyətli proqram və metodiki dəstəyin hazırlanması və istifadəsi;
- informasiya texnologiyalarına əsaslanan müasir tədris metodlarının inkişafı;
- informasiya və pedaqoji mədəniyyətə malik təhsil sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması.
Təhsilin informasiyalaşdırılması yalnız tədrisdə kompüterlərin və digər elektron vasitələrin istifadəsi kimi deyil, pedaqoji elmdə bir istiqamət kimi təhsilin təşkilinə yeni yanaşma kimi qəbul edilməlidir. İnformasiya texnologiyalarının tədris prosesində istifadəsi müəllimin sinifdəki funksiyasını informasiyadan idarəetməyə dəyişir. Dərsdə kompüterdən istifadənin əsas məqsədi dəyişkən didaktik cəhətdən aktiv öyrənmə mühiti yaratmaqdır. Təhsilin bütövlükdə informasiyalaşdırılmasının məqsədi-tələbələrin informasiya cəmiyyətində gündəlik, sosial və peşə həyat sahələrində tam və effektiv iştiraka hazırlanmasıdır.
İnformasiyalaşdırılma prosesi bir-biri ilə əlaqəli üç komponentdən ibarətdir:
- kompüterləşdirmə (informasiyanın alınması və işlənməsi vasitələrinin təkmilləşdirilməsi prosesi);
- mediatizasiya (vasitəçilik) (məlumatların toplanması, saxlanması və yayılması vasitələrinin təkmilləşdirilməsi prosesi);
- intellektuallaşma (insanların məlumatları qavramaq və yaratmaq üçün bilik və bacarıqlarının inkişafı prosesi).
Təhsilin informasiyalaşdırılması - təhsil prosesinə, eləcə də təhsil müəssisələrinin idarəetmə sisteminə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqidir [4,s.12]. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının mahiyyəti həm müəllimlər, həm də öyrənənlər üçün mədəni, təhsil və elmi informasiyaları əldə etmək üçün əlverişli şərait yaratmaqdır.
Təhsilin informasiyalaşdırılması cəmiyyətə nə verir?
1. Hər bir insana öz öyrənmə yolunu, yaşından asılı olmayaraq fərqli profilli bir neçə ali təhsil almaq imkanı verən açıq davamlı təhsil sistemi inkişaf edir.
2. İdrak prosesi dəyişir: biliklərin toplanmasından xüsusi təşkil olunmuş öyrənmə mühitində fəaliyyətə keçir. Nəticədə öyrənənlərin idrak fəaliyyətinin effektivliyi artır və nailiyyət motivasiyası yaranır.
3. Təlimin fərqləndirilməsi və fərdiləşdirilməsi reallığa çevrilir.
4. Öyrənənlərin müxtəlif informasiya mənbələrindən istifadəsi müstəqil düşüncəni və təhsilə yaradıcı yanaşmanı inkişaf etdirir.
5.Qlobal miqyasda vahid təhsil informasiya məkanı yaranır.
2. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasının vəzifəsi və səriştələri:
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasının ən vacib vəzifəsi bütün səviyyələrdə mütəxəssislər arasında informasiya səriştəsinin formalaşdırılmasıdır. İnformasiya səriştəsi, insanın təhsil, məişət, peşə vəzifələrini informasiya texnologiyalarından istifadə edərək həll etmə qabiliyyətidir [3,s.393].
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması bəşəriyyətin inkişaf yolunun seçilməsindən və həyata keçirilməsindən asılı olan bütün problemlər kompleksini doğurur. Eyni zamanda, informasiyalaşdırmanın ilkin mərhələsində əsas rolu elmi, texniki və texnoloji problemlər oynayırsa, sonrakı mərhələlərdə həlli ilə informasiyalaşdırmanın nəticəsini müəyyən edəcək sosial problemlər əsas rol oynamağa başlayır.
Təhsilin informasiyalaşdırılmasının vəzifələri:
1. təhsil prosesində müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə mütəxəssis hazırlığı keyfiyyətinin artırılması;
2. təhsil fəaliyyətinin yaradıcı və intellektual
komponentlərini artıraraq aktiv tədris metodların­dan istifadə;
3. müxtəlif növ təhsil fəaliyyətlərinin inteqrasiyası (təhsil, tədqiqat və s.);
4. tədrisin informasiya texnologiyalarının tələbənin fərdi xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması;
5. təlimdə davamlılığın və ardıcıllığın təmin edilməsi;
6. məsafədən təhsil üçün informasiya texnologiyalarının inkişafı;
7. təhsil prosesinin proqram təminatı və metodiki təminatının yaxşılaşdırılması;
8. müxtəlif sahələrdə mütəxəssislərin xüsusi peşə hazırlığı prosesində təhsilin informasiya texnologiyalarının tətbiqi;
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması problemi təkcə kompüter texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiqi bütün texniki şəraitin yaradılmasıd deyil, həm də müəllimlərin səriştəlilik səviyyələrini artırmağa hazır olduqlarını təmin etməkdən ibarətdir [5].
Əsas təhsil proqramlarına yiyələnmə nəticələri üçün ixtisas hazırlığına verilən tələblərə əsasən, məzun informasiya sahəsində aşağıdakı səriştələrə sahib olmalıdır:
Ümumi mədəni səriştələr:
- informasiyanın alınması, saxlanması, işlənməsi üçün əsas metodlardan, üsullardan və vasitələrdən istifadə etməyə hazır, informasiya idarəetmə vasitəsi kimi kompüterlə işləyə bilir;
- qlobal kompüter şəbəkələrində informasiya ilə işləyə bilir;
- müasir informasiya cəmiyyətinin inkişafında məlumatın mahiyyətini və əhəmiyyətini dərk edə, bu müddətdə yaranan təhlükə və təhdidlərdən xəbərdar olmağı, dövlət sirrinin qorunması da daxil olmaqla informasiya təhlükəsizliyinin əsas tələblərini yerinə yetirməyi bacarır.
Ümumi peşəkar səriştələr:
- peşəkar və sosial baxımdan əhəmiyyətli, məzmunlu mətnlər hazırlamaq, redaktə etmək qabiliyyətinə malik olmaq;
Peşəkar səriştələr:
- təhsil müəssisəsində təhsil prosesinin keyfiyyətini təmin etmək üçün müasir metod və texnologiyaları tətbiq etməyə hazır olmaq;
- öyrənənlərin nailiyyətlərinin diaqnostikasının müasir metodlarını tətbiq edə, tələbələrin peşə müqəddəratını təyinetmə proseslərinə pedaqoji dəstək verə bilər;
- təhsil prosesinin keyfiyyətini təmin etmək üçün informasiya daxil olmaqla təhsil mühitinin imkanlarından istifadə edə bilir;
- müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə, əhalinin müxtəlif kateqoriyaları mədəni proqramlar hazırlaya və həyata keçirə bilir.
Müəllimin İKT səriştəsinin bir sıra komponentlərini aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:
- internet resurslarından istifadə edərək təlim üçün əlavə məlumatlar axtarmaq;
- müxtəlif kompüter alətlərindən istifadə edərək informasiyaları təqdim etmək;
- müəllimlərin şəbəkə birliklərinin işində, peşəkar səviyyələrini yüksəltmək üçün İnternet (onlayn) konfranslarında iştirak etmək;
- standart tətbiq etmələr və xüsusi proqramlar əsasında tələbələrin biliklərini qiymətləndirmək üçün kompüter testləri, reytinq sistemləri hazırlamaq;
- təhsil məqsədləri üçün İnternet resursları yaratmaq;
- hazır multimedia inkişaflarından təhsil məqsədləri üçün istifadə etmək;
- didaktik kompüter materiallarından istfadə etmək;
- standart tətbiq etmələrdən və xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edərək tədris prosesini idarə etmək.
Bu səriştələr, informasiyaların toplanması, işlənməsi və təqdim olunması üçün müasir texnologiyaların əsaslarını, peşəkar problemləri həll etmək, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (tətbiq proqram paketləri, yerli və qlobal kompüter şəbəkələri daxil olmaqla) istifadə etmək bacarığını nəzərdə tutur.
Təhsilin informasiyalaşdırılması aşağıdakı peda­qoji proseslərlə başlayır:
- tələbə şəxsiyyətinin inkişafına uyğun olaraq təlimin, təhsilin məzmunu, metodları və təşkilati formalarının təkmilləşdirilməsi;
- tələbənin intellektual potensialının inkişafına, müstəqil olaraq bilik əldə etmə, eksperimental tədqiqat və digər informasiya fəaliyyət növlərini həyata keçirmək bacarıqlarının formalaşdırılmasına yönəlmiş metodiki təlim sistemlərinin yaradılması;
- elmi-pedaqoji informasiyaların, metodi­ki mate­rialların və rabitə şəbəkələrinin avtomatlaş­dı­rıl­mış informasiya banklarından istifadə etməklə təhsil sisteminin idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi.
- informasiya texnologiyalarının təsiri ilə qeyri-formal (qeyri-institusional) təhsilin inkişafı (məsələn, özünütəhsil, korporativ təlim, məktəb seminarları və s.).
- hər bir fərdi şəxsin imkanlarını və ehtiyaclarını nəzərə almağa imkan verən təhsilin fərdi xarakterinin gücləndirilməsi.
- özünütəhsil mühüm bir təhsil forması kimi təsdiqlənməsi.
- təhsilə yönəlmə, bilik yaratmaq (layihələr, təhsil araşdırmaları, tezislər və s.).
- davamlı təhsil sisteminin formalaşması, yəni,ömür boyu təhsil.
Tələbəyönümlü təlimin həyata keçirilməsində aşağıdakı prinsiplər əsasdır:
- tələbəni fəal idrak subyekti kimi müəyyənləşdirmək prinsipi - təlim prosesində pedaqoji təsir və konkret İKT alətinin seçilməsinin hər bir tələbənin öz fəaliyyəti, öyrənmə məqsədi və trayektoriyası üçün müstəqil seçimi ilə müəyyən edilməsi deməkdir;
- dinləyicinin subyektiv təcrübəsinə arxalanma prinsipi - müəyyən bir şəxs üçün zəruri olan pedaqoji təsirləri və İKT vasitələrini seçərək təhsili maksimum dərəcədə fərdiləşdirməyə və fərqləndirməyə imkan verir;
- tələbənin fərdi psixofizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alma prinsipi - tələbənin qabiliyyətlərini, istəklərini, motivlərini, maraqlarını və üstünlüklərini hərtərəfli hesablamağa yönəlmişdir. İKT alətlərinin tətbiqi temperament və iradi keyfiyyətlər, düşüncə xüsusiyyətləri, qavrayış, yaddaş, diqqət, motivasiya, özünə hörmət, istəklər səviyyəsinin maksimum nəzərə alınmasına əsaslanır;
- fərdin ünsiyyət qabiliyyətinin inkişaf prinsipi - başqalarına dəyər vermək və hörmət etmək, digər insanlara insani münasibət bəsləmək bacarıqlarının formalaşmasını, ünsiyyət qurmaq, tərəfdaşların fikirlərini nəzərə alaraq mövqelərini müdafiə etmək bacarıqlarını nəzərdə tutur.
Təhsilin informasiyalaşdırılması problemlərinin öyrənilməsi ümumiyyətlə yaxşı qurulmuş hesab edilə bilən müəyyən bir konseptual aparatın istifadəsini əhatə edir. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının bir sıra ümumi qəbul edilmiş vasitələrini aşağıdakı kimi təqdim etmək olar:
Təhsilin informasiyalaşdırılması vasitələrinə - tədris, metodiki, normativ-texniki, təşkilati-konstruktiv materiallarla birlikdə istifadə olunan, optimal texnologiyanın tətbiq edilməsini və pedaqoji cəhətdən istifadəsini təmin edən yeni informasiya texnologiyaları aiddir. Təhsilin informasiyalaşdırılması vasitələri informasiya texnologiyaları, texniki, kommunikasiya vasitələri, proqram təminatı, psixoloji, pedaqoji və metodiki dəstəkdir.
Tədris texnologiyasının quraşdırılmış elementləri olan informasiya mühiti - müəllim və öyrənənlər arasında müxtəlif fəaliyyətlərin (informasiya və təhsil, təcrübə və tədqiqat) həyata keçirilməsinə yönəlmiş informasiya və tədris texnologiyalarının qarşılıqlı təsirini təmin edən şərtdir. Tədris texnologiyasının yerləşmiş elementləri olan informasiya mühitinə məlumatlarının toplanması, saxlanması, işlənməsi, ötürülməsi vasitələri, biliklərin təqdim edilməsi vasitələri, onların qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi və pedaqoji təsirlərin təşkilati strukturlarının işləməsi daxildir.
İnformasiya və təhsil fəaliyyətləri - öyrənənlərin və müəllimin yeni informasiya texnologiyaları vasitələri arasındakı qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanan, təhsil məqsədlərinə çatmağa yönəlmiş fəaliyyətdir. Bu vəziyyətdə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir: tədqiq olunan obyektlər, hadisələr, proseslər haqqında informasiyaların qeydiyyatı, toplanması, saxlanması, işlənməsi; interaktiv dialoq; real obyektlərin, hadisələrin nümayişinə nəzarət; avtomatlaşdırılmış idarəetmə (özününəzarət) və s.-nin nəticələrinə əsasən təhsil fəaliyyətinin nəticələrinin düzəldilməsi və s. informasiya idarəetmə sistemləri təhsil prosesinin bütün iştirakçıları arasında informasiya mübadiləsini təmin edir.
Deməli, təhsilin informasiyalaşdırılmasının ən vacib vəzifəsi insan fəaliyyətinin digər sahələrinin informasiyalaşdırılmasını qabaqlamaq olmalıdır, çünki təhsil prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar insan fəaliyyətinin bütün növlərinin əsasını təşkil edir.

Nəticə
Təhsilin informasiyalaşdırılması son onilliklərin geniş miqyaslı yeniliklərindən biridir. Müasir informasiya texnologiyalarının təhsil sahəsinə daxil olması müəllimlərə təhsilin məzmunu, metodları və təşkilati formalarını keyfiyyətcə dəyişdirməyə imkan verir. Bu texnologiyaların təhsildə məqsədi informasiya cəmiyyətində tələbələrin intellektual bacarıqlarını artırmaq, təhsil sisteminin bütün səviyyələrində humanistləşdirmək, fərdiləşdirmək, təlim prosesini intensivləşdirmək və təhsilin keyfiyyətini yüksəltməkdir. Bundan əlavə, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə təhsil sahəsində idarəetmə prosesini optimallaşdırmağa imkan verir.
Beləliklə, cəmiyyətin informasiyalaşdırılması və bununla əlaqədar kompüter texnologiyalarının geniş tətbiqi təhsilin məzmununa əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir, tədris prosesinin iştirakçılarını yeni texniki tədris vasitələri ilə təmin edir və təhsilin həlli üçün avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin yaradılmasına təkan verir.
Açar sözlər: təhsil, cəmiyyət, mədəniyyət, informasiyalaşdırma, informasiya cəmiyyəti, informasiya səriştəsi.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI
1. Azərbaycan Respublikasinin “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi” haqqında qanunu. E-qanun.gov.az.framework/3525
2. Nəzərov M.H, Təhsilin sosiomədəni əsasları.Monoqrafiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 256s
3. Nəzərov M.H, Quliyev N.Z, Nəzərova X.M. Pedaqoji Texnologiyalar. Dərs vəsaiti Bakı: ADPU, 2020. 467s
Rus dilində
4. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Информатизация образования. учебное пособие М .: МГПУ, 2005. - 241 с.
5. https://cinref.ru/razdel/04900sociologia/15/293127.htm .
6. http://www.vsavm.by/kniga3/70.html

M.H.Nazarov, N.Z.Guliyev
The role of informatization of education in the development of society


The article examines the theoretical issues of informatization in the field of education, reflects the problems of providing the education sector with methodology and experience for the optimal use of new information technologies. The positive effects of informatization are noted: consistency, flexibility, access to continuing education, extensive access to electronic resources and data visualization. The main tasks and activities aimed at informatization of education were given. Along with the areas of informatization of education, an analysis of existing problems is presented and possible ways to solve them are considered. The principles, means, general cultural and professional skills of the implementation of student-oriented education, the main factors in the development of information culture in modern society are indicated.

Keywords: education, society, culture, informatization, information society, information competence.

М. Г. Назаров, Н.З. Кулиев
Роль информатизации образования в развитии общества


В статье исследуются теоретические вопросы информатизации в сфере образования, отражены проблемы обеспечения сектора образования методологией и опытом для оптимального использования новых информационных технологий. Отмечены положительные эффекты информатизации: последовательность, гибкость, доступ к непрерывному образованию, широкий доступ к электронным ресурсам и визуализация данных. Даны основные задачи и мероприятия, направленные на информатизацию образования. Наряду с направлениями информатизации образования представлен анализ существующих проблем и рассмотрены возможные пути их решения.Указаны принципы, средства, общекультурные и профессиональные навыки реализации студенческого обучения, основные факторы развития информационной культуры в современном обществе.

Ключевые слова: образование, общество, культура, информатизация, информационное общество, информационная компетентность.