SYSTEMATIC REVIEW: THE IMPACT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT ON GOLD MINING INDUSTRY PERFORMANCE IN SUDAN

Post image

UOT: 338.45:338.312
DOI:10.30546/3006-0346.2023.6.78.109

ALI AHMED SULIMAN ELMAHDI
PhD Student of Azerbaijan State University of Economics (UNEC)
E-mail: [email protected]


XÜLASƏ:
Sistematik idarə: Sudanda qızıl hasilatı sənayesində məhsuldarlığın artırılmasına ümumi keyfiyyəti idarəetmə sisteminin təsiri
Ümumi keyfiyyətin idarə edilməsi metodologiyalarının meydana çıxması ilə müəssisələr məhsuldarlığın yüksəldilməsi prinsiplərini TQM tələbləri ilə birləşdirməyə başladılar. Sudanın qızıl hasilatı sektorunu narahat edən cari problemin potensial həlli ümumi keyfiyyətin idarə edilməsidir (TQM). Bu araşdırmanın məqsədi ümumi keyfiyyət idarəetməsini və onun əsas elementlərini, tətbiqlərini və Sudan qızıl hasilatı biznesinə təsirini təsvir etmək və nümayiş etdirməkdir. Biz ümumi keyfiyyətin idarə edilməsinin (TQM) təşkilati fəaliyyətə təsiri ilə bağlı tədqiqatı hərtərəfli nəzərdən keçirdik. Ümumi keyfiyyət menecmenti keyfiyyətə nəzarət sisteminin və sənayedə güclü liderliyin tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli fəaliyyət konsepsiyalarını yaradacaq və həyata keçirəcəkdir. Liderlər başa düşürlər ki, məhsuldarlığın artması müştəri məmnuniyyətinin artması və xərclərin azalması ilə əlaqələndirilir. Tədqiqat icmalına görə, modelin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onu istənilən biznes və ya təşkilata tətbiq etmək mümkündür. Ümumi Keyfiyyət İdarəetmə keyfiyyətə nəzarət sistemi və güclü sənaye rəhbərliyinin yaradılması vasitəsilə yüksək keyfiyyətli performans modellərinin işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə imkan verəcəkdir. Hərtərəfli keyfiyyət idarəetmə sistemi Sudanın qızıl hasilatı sənayesinə fayda verəcək. Bu layihə yüksək səviyyəli performans konsepsiyalarını praktikada tətbiq edəcək. Bu araşdırma araşdırması Sudan qızıl mədən sənayesi üçün ümumi keyfiyyətin idarə edilməsi (TQM) təcrübələrini və TQM-nin əsas elementlərini təsvir edir və təklif edir.

Açar sözlər: öhdəlik, nəzarət, idarəetmə, keyfiyyət liderliyi, strategiya


АЛИ АХМЕД Сулиман Эльмахди
Докторант Азербайджанского Государственного Экономического
Университета (UNEC)
AZ 1001, İstiqlaliyyət küçəsi 6,
Баку, Азербайджан
Email: [email protected]

РЕЗЮМЕ:
Систематический обзор: влияние полного управления качеством на результативность золотодобывающей промышленности в Судане
С появлением методологий тотального управления качеством предприятия начали объединять принципы повышения производительности с требованиями тотальное управление качеством (TQM). Потенциальным решением текущей проблемы, от которой страдает суданский золотодобывающий сектор, является TQM. Из-за низкого качества методов управления и лидерства, которые влияют на организационную деятельность в суданской золотодобывающей промышленности. Целью данного обзорного исследования является описание и демонстрация общего управления качеством, а также его основных элементов, применений и влияния на суданский золотодобывающий бизнес. Мы провели тщательный анализ исследования влияния всеобщего управления качеством на эффективность работы организации. Тотальное управление качеством позволит создать и реализовать концепции высококачественной деятельности за счет внедрения системы контроля качества и сильного лидерства в отрасли. Руководители осознают, что повышение производительности коррелирует с повышением удовлетворенности клиентов и снижением расходов. Согласно обзору исследования, значимость модели заключается в том, что ее можно применить к любому бизнесу или организации. Выводы статьи. Тотальное управление качеством позволит разработать и внедрить модели высококачественной деятельности за счет создания системы контроля качества и сильного лидерства в отрасли. Комплексная система управления качеством будет полезна для золотодобывающей промышленности Судана. Этот проект позволит реализовать на практике высококлассные концепции производительности. В этом обзорном исследовании излагаются и предлагаются всеобщие методы управления качеством для суданской золотодобывающей промышленности, а также основные элементы TQM.

Ключевые слова: приверженность, контроль, менеджмент, лидерство в области качества, стратегия.

PDF