Nation-building during the First Republic of Korea 1948-1960

Post image

UOT 321;323
DOI:10.30546/3006-0346.2024.3.81.0037

 

HANHE HONG,
Xəzər Universiteti, Siyasi Elmlər və
Fəlsəfə departmenti, Dünya siyasi prosesləri,
ixtisası üzrə II kurs magistrantı

1948-1960-cı illərdə Birinci Koreya Respublikası dövründə dövlət quruculuğu
XÜLASƏ
Bu məqalə Koreyanın siyasi mənzərəsinə ən çox təsir göstərən Birinci Koreya Respublikasının dövlət quruculuğunun balanslaşdırılmış təhlili və qiymətləndirilməsini təqdim edir. Müasir Koreya siyasətində Birinci Respublika tez-tez müasir dövlət quran islahatlar dövrü kimi təriflənir, lakin o, demokratiyanı sarsıdan məhdudiyyətlərinə görə də tənqid edilir. Liberal və mühafizəkar ideologiyalardan asılı olmayaraq, bu məqalə Birinci Respublikanı dövlət quruculuğu prosesinin makro çərçivəsi vasitəsilə qiymətləndirir. Həmçinin, Birinci Respublikanın konstitusiya elementlərini araşdırır və təkcə bərabərlik, azadlıq, ədalət, insan hüquqları, sülh, həmrəylik, təhlükəsizlik və xoşbəxtliyə əsaslanan konstitusiya quran Birinci Respublikanın müasir dövlət quruculuğunu qeyd edir, habelə siyasi sistemin liberal demokratiya olduğunu və iqtisadiyyatın qarışıq olduğunu təsdiqləyir.
Bundan əlavə, realist perspektivə əsaslanan Birinci Respublikanın "soyuq müharibə"də super güc olan ABŞ-nin dəstəyini öz üzərinə çəkərək təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və siyasət baxımından milli kimliyini gücləndirdiyi ortaya çıxır.
Bununla belə, bu prosesdə həm də ifrat anti-kommunizm ideologiyasına əsaslanan müxalifləri təmizlənməsi və Syngman Rhee rejimini uzatmaq üçün saxta seçkilərlə məşğul olması müasir dövlətin yaranması, lakin plüralizmin yoxa çıxması kimi davamlı ziddiyyətləri üzə çıxarır. Yekun olaraq, bu məqalə Birinci Respublikanın institusional irsinin həm müsbət, həm də ziddiyyətli nəticələri ilə müasir Cənubi Koreya siyasətinə əhəmiyyətli təsir göstərməyə davam etdiyini müəyyən edir.

Açar sözlər: Birinci Koreya Respublikası, Millət quruculuğu, Modernləşmə, Konstitusiya, Demokratiya.

Ханхэ Хонг, Университет Хазар, департамент политических наук и философии, специализация «мировые политические процессы», студентка второго курса магистратуры
Национальное строительство во время Первой Республики Корея, 1948-1960 гг.
РЕЗЮМЕ
Данная статья представляет собой комплексный анализ и оценку процесса национального строительства в период Первой Республики Кореи, оказавшей определяющее влияние на политический ландшафт страны. В современной корейской политике Первую Республику часто восхваляют как реформаторский период, заложивший основы современного государства, но одновременно критикуют за ограничения, подрывающие демократические принципы.
Отстранившись от либеральных и консервативных идеологических штампов, данная статья рассматривает Первую Республику через призму макроструктуры процесса национального строительства. В ней исследуются конституционные основы Первой Республики, а также подчеркивается прогрессивный характер ее национального строительства, выразившийся не только в принятии конституции, основанной на принципах равенства, свободы, справедливости, прав человека, мира, солидарности, безопасности и счастья, но и в утверждении либерально-демократической политической системы и смешанной экономики.
С реалистической точки зрения, Первая Республика укрепила национальную идентичность в сфере безопасности, экономики и политики, заручившись поддержкой Соединенных Штатов – сверхдержавы в период Холодной войны.
Однако, в процессе реализации этих целей она также подавляла инакомыслие на основе экстремистской идеологии антикоммунизма и фальсифицировала выборы для продления правления президента Сингмана Ри, обнажая устойчивые противоречия между становлением современного государства и ущемлением плюрализма.
В заключение, статья отмечает, что институциональное наследие Первой Республики продолжает оказывать значительное влияние на современную южнокорейскую политику, имея как положительные, так и противоречивые последствия.

Ключевые слова: Первая Республика Корея, Государственное строительство, Модернизация, Конституция, Демократия.

PDF