DİPFEYK KÜTLƏVİ RƏQƏMSAL DEZİNFORMASİYA NÖVÜ KİMİ

Post image

УДК 327; 339.9
DOI:10.30546/3006-0346.2024.1.79.66

XÜLASƏ

DİPFEYK KÜTLƏVİ RƏQƏMSAL DEZİNFORMASİYA NÖVÜ KİMİ
L.S. Süleyman-zadə
Bakı Dövlət Universiteti, doktorant

Beynəlxalq münasibətlərdə informasiya ilə manipulyasiya, təbliğat və dezinformasiya hər hansı bir ölkənin, siyasi rejimin səlahiyyəti, müasir və ya yeni bir fenomen deyil ˗ bunlar bir çox dövlətlərin xarici siyasətini həyata keçirmək üçün klassik alətlərdir. Süni intellekt texnologiyalarının meydana çıxması ilə dezinformasiyanın ötürülməsinin yeni və çox cəlbedici üsulu – dipfeyk yaranıb. Zərərli aktorlar tərəfindən yaradılan dipfeyklərin kütləvi istehsalı və yayılması perspektivi onlayn ictimai-siyasi diskursun həqiqiliyinə ciddi problem yarada bilər. Məqalədə dipfeyk nədir, onları kim istehsal edir, dipfeyk texnologiyasının üstünlükləri və təhdidləri nələrdir kimi suallara cavab tapmağa, dipfeyklərdən nümunələr verməyə və onlarla mübarizə üsullarını nəzərdən keçirməyə çalışılır.

Açar sözlər: Dezinformasiya, dipfeyk, süni intellekt, neyron şəbəkələr, informasiya müharibəsi, “post-həqiqət”

РЕЗЮМЕ

ДИПФЕЙКИ, КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МАССОВОЙ ЦИФРОВОЙ
ДЕЗИНФОРМАЦИИ
Л.С.Сулейман-заде

Манипулирование информацией, пропаганда и дезинформация в международных отношениях не являются прерогативой какой-либо одной страны, политического режима, типично современным или новым явлением ˗ это классические инструменты реализации внешней политики многих государств. С появлением технологий искусственного интеллекта возник новый и весьма привлекательный метод передачи дезинформации ˗ дипфейки. Перспектива массового производства и распространения дипфейков, созданных злоумышленниками, может представлять собой серьезный вызов аутентичности общественно-политического онлайн-дискурса. Статья пытается найти ответы на вопросы, что такое дипфейки, кто их производит, каковы преимущества и угрозы технологии дипфейков, привести примеры дипфейков и рассмотреть методы борьбы с ними.

Ключевые слова: Дезинформация, дипфейк, искусственный интеллект, нейронные сети, информационная война, «постправда»

SUMMARY

DEEPFAKES AS A TYPE OF MASS
DIGITAL DISINFORMATION
L.S.Suleyman-zada
Baku State University, doctoral student

Manipulation of information, propaganda and disinformation in international relations are not the prerogative of any country, political regime, a typically modern or new phenomenon ˗ these are classic tools for implementing the foreign policies of many states. With the advent of artificial intelligence technologies, a new and very attractive method of transmitting disinformation has emerged ˗ deepfakes. The prospect of mass production and distribution of deepfakes created by malicious actors may pose a serious challenge to the authenticity of online socio-political discourse. The article tries to find answers to the questions of what deepfakes are, who produces them, what are the advantages and threats of deepfake technology, give examples of deepfakes and consider methods of combating them.

Key words: Disinformation, deepfake, artificial intelligence, neural networks, information war, “post-truth”.

PDF